عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان  مسئله : 6

4-1چارچوب نظری پژوهش : 7

5-1فرضیه های پژوهش : 8

6-1اهمیت وضرورت پژوهش : 10

7-1 حدود مطالعاتی. 11

1-7-1قلمرومکانی پژوهش : 11

2-7-1قلمرو زمانی پژوهش : 11

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه 14

2-2انواع شاخص بورس درایران : 15

1-2-2شاخص کل: 15

1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16

2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16

3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17

2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17

3-2-2شاخص بازده نقدی: 17

4-2-2شاخص صنعت.. 18

5-2-2شاخص مالی. 18

6-2-2شاخص شرکت.. 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18

3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19

1-3-2شاخص بورس لندن : 19

2-3-2شاخص داو-جونز: 19

3-3-2شاخص نزدک: 19

4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20

5-3-2شاخص دکس : 20

6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20

7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20

8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20

9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21

4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21

1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22

6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25

7-2شاخص میانگین متحرک  همگرا واگرا: 29

8-2میانگین متحرک  همگرا واگرا( سه گانه ): 30

9-2شاخص قدرت نسبی: 31

10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32

11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37

1-11-2تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور: 37

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 45

2-3روش پژوهش: 45

3-3اهداف پژوهش: 45

4-3فرضیه های پژوهش : 46

1-4-3فرضیه اصلی اول: 46

2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47

5-3جامعه اماری: 47

6-3مدل تحلیلی پژوهش: 49

7-3 فرایند پژوهش: 50

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های پژوهش: 50

9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات پژوهش: 53

12-3شاخص قدرت نسبی. 54

13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55

1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56

14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56

15-3بازده : 57

16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

17-3آزمونT مستقل. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 60

2-4آزمون فرضیه ها : 60

1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60

2-2-4 فرضیه  اول(فرعی) : 62

3-2-4فرضیه  دوم (فرعی) : 63

4-2-4فرضیه  سوم(فرعی) : 65

5-2-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 66

3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68

1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69

2-3-4فرضیه  دوم (فرعی) : 71

3-3-4فرضیه  سوم(فرعی) : 73

4-3-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 78

2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78

1-2-5فرضیه اصلی اول پژوهش : 78

2-2-5فرضیه فرعی اول: 79

3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79

4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79

5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80

6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80

7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81

8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81

9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82

10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82

3-5نتیجه گیری کلی پژوهش: 83

5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83

پیوست ها

پیوست الف) جداول اماری. 86

پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 107

منابع لاتین: 109

چکیده انگلیسی: 111

 

 

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری