تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری

مرحله اول : نیاز سنجی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – منشأ نیاز به سیستم اطلاعاتی

هر گونه احتیاج به اطلاعات براساس یک نیاز اولیه (نیاز به اطلاعات برای تصمیم گیر ی مدیران ، نیاز به اطلاعات برای مراجع قانونی ، نیاز به اطلاعات برای ارائه به سهامداران ،بانکها ، مشتریان ، بستانکاران ) شکل میگیرد .

بدون وجود یک نیاز اولیه ، نیاز به اطلاعات نیز وجود نخواهد داشت . این نیاز با مسئله اولیه بایستی بطور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد . گا هی سازمانها پس از برخورد به یک مشکل ناگهانی مثلا حالتی که برای تصمیم گیری مدیران ،اطلاعاتی وجود ندارد و یا ناقص می باشد دفعتا احساس نیاز به سیستم اطلاعاتی میکنند و سپس درصدد تهیه سیستم اطلاعاتی برمی آیند . اگر مدیران همیشه به این روش سیستمها را توسعه دهند گرفتا ر روزمرگی شده و کنترل خود را بر طریقه توسعه سیستمها ی اطلاعاتی از دست میدهند.

همانطورکه سازمانها برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود یک برنامه بلند مدت تدوین میکنند ، بایستی برای توسعه سیستمهای اطلاعاتی نیز برنامه بلند مدت (استراتژی انفورماتیک ) داشته باشند . در این برنامه مشخص میشود که برای دستیابی به اهداف سازمانی به گونه کلی چه نوع سیستمهایی بایستی ایجاد گردد و چه زمانی بایستی برای تهیه آن اقدام نمود.به گونه کلی چه نوع سیستم هایی بایستی ایجاد گردد و چه زمانی بایدبرای تهیه انهااقدام نمود.

مبنا و منشا ء ،طرح مسئله یا نیاز به سیستمهای اطلاعاتی ممکن می باشد یکی از وضعیتهای زیر باشد :

 

1-بهترین وضعیت نیاز به سیستم اطلاعاتی این می باشد که مطابق برنامه توسعه سیستمها از قبل پیش بینی شده باشد و در زمان مقرر نیاز به سیستم مطرح گردد و جهت تهیه سیستم اقدام گردد.

2-نیاز بحرانی سازمان :گاهی یک سیستم اطلاعاتی در برنامه توسعه سیستمها ، پیش بینی نشده می باشد اما نیاز یا مشکل بحرانی ، باعث میشود سازمان اجبارا” برای تهیه و برقراری یک سیستم اطلاعات اقدام نماید .

3-ایده جدید حاصل از سیستم های قبلی : در بعضی مواقع پس از اجرای یک سیستم اطلاعاتی ایده ها و راه کارهای جدیدی مطرح میشود که می توان بر اساس آنها سیستم اطلاعاتی را بهبود بخشید و یا ارتقاء داد.

4-ممکن می باشد با ورود تکنولوژی جدید اطلاعاتی به بازار بهتر باشد که از تکنو لوژی جدید بهره گیری گردد ( زیرا کار آیی بیشتری دارد و باعث هزینه کمتر و بازدهی بیشتری می گردد ) طبیعی این حالت نیزاغلب در چهار چوب برنامه توسعه سیستمها قابل پیش بینی نیست .

ب- فرایند انجام کار

مراحل نیاز سنجی سیستم اطلاعاتی متشکل از موارد زیراست :

1-درخواست قسمت متقاضی سیستم یا مدیر مربوطه مبنی بر نیاز به یک سیستم جدید و یا بهبود و اصلاح سیستم موجود مطرح میشود . بدین مقصود میتوان فرمهایی تدوین نمود که علت نیاز به سیستم و تمامی جوانبی که مورد نظر متقاضی  سیستم می باشد مطرح گردد . این درخواست به قسمت کمیته بهبود سیستمها ارسال میشود .

2-کمیته بهبود سیستمها ، برنامه ریزی کنترل وهدایت فرآیند توسعه تمام ی سیستمهای اطلاعاتی سازمان را به عهده دارد . این کمیته معمولا” متشکل از افراد زیر می باشد : حسابرسی داخلی، مسئول قسمت متقاضی سیستم، نماینده مدیریت عالی سازمان ، مسئول خدمات نرم افزاری و سخت افزاری سازمان (مسئول انفورماتیک ) و مدیریت یا معاونت مالی و اداری .در خواست قسمت متقاضی سیستم به کمیته بهبود سیستم ها ارجاع داده می گردد و این کمیته با مطالعه درخواست مذکور و رسیدگی به جوانب مختلف سیستم مورد نیاز ، پی آمدهای اصلاح سیستم موجود یا تهیه سیستم جدید را مورد مطالعه قرار می دهد.  این کمیته نتیجه کار خود را در قالب گزارش نیاز سنجی سیستم اطلاعاتی به مدیریت عالی سازمان ارائه می کند در این بخش می توان  از خدمات و تجربیات طراحان (مشاوران ) سیستم نیز بهره گیری نمود.

3-مدیریت عالی سازمان گزارش نیازسنجی را از کمیته بهبود سیستم ها دریافت و مورد مطالعه قرار می دهد و تصمیم لازم را نسبت به سیستم ها یا راه کارهای پیشنهادی اتخاذ می کند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری