عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

روش هایی که بشر برای پاسخ به سئوالات خود انتخاب می ‌کند ،متفاوت وگوناگون هستند ،انتخاب بهترین روش از بین روشهای موجود راه رابرای پژوهش هموار تر می کند،وازسر در گمی محقق جلوگیری می ‌کند روش شناسی پژوهش ،غیر از اصلی هر پژوهش علمی می باشد.با انتخاب روش درست محقق سریع تر به هدف خود می رسد،از نظر پارسونز روش شناسی عبارت می باشد از مطالعه کلی اعتبار شیوه های علمی ونظام های انها.لازارسفلد وورزنبرگ عقیده دارند که روش شناسی عملیات مربوط به جریان پژوهش را برای پدید آوردن انچه با ان سازگاری دارد وشایسته می باشد که در دفعه بعد مد نظر قرار گیرد،تدوین کند (کیا ،1382 ،ص 89)1 .

 

2-3روش پژوهش:

تحقیقات را می توان از ابعاد مختلف طبقه بندی نمود که اگر بخواهیم این روش را از نظر روش پژوهش بر مبنای هدف تقسیم بندی کنیم، این پژوهش از نوع کار بردی می باشد  و اگر بخواهیم از نظر روش پژوهش بر مبنای روش دسته بندی کنیم پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. پژوهش توصیفی شامل جمع اوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد،و هدف توصیف غیر از به غیر از یک جایگاه یا یک رشته شرایط می باشد (خاکی،1386،ص210)2.

 

3-3اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سود آوری شاخص های متداول تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در آغاز به مطالعه سود آور بودن بهره گیری از این شاخص ها پرداخته می گردد و سپس این دو شاخص از نظر بازده و ریسک با هم مقایسه شده.

سالهای مورد مطالعه را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود :

1-دسته ی زمانی می باشد که که شاخص بورس طریقه صعودی را طی کرده که از ابتدای سال 80تا تاریخ 22/9/1383یعنی 895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می گردد.

2-دسته دوم شامل زمانی می باشد که شاخص طریقه نزولی طی کرده و از تاریخ23/9/1383 تا تاریخ 13/9/1387را شامل می گردد .یعنی 895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می گردد .

هدف از این تحقیقاین می باشد که در صورت به کار گیری این دوشاخص تکنیکال میانگین  بازده  و ریسک سرمایه گذار در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار به چه اندازه خواهد بود ؟و آیا به کار گیری این دو روش تکنیکال در بورس اوراق بها دار به نفع سرمایه گذاران می باشد؟ ومیانگین ریسک وبازده سهام در صورت بهره گیری از هریک از این روشها به چه اندازه می باشد . ومیانگین بازده وریسک سهام دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد.

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری