مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بازده سرمایه گذاری[1]

یکی از نسبت هایی که برای ارزیابی عملکرد مورد بهره گیری قرار می گیرد نسبت بازده سرمایه گذاری می باشد یا به بیانی دیگر بازده سرمایه گذاری می باشد. این نسبت جهت ارزیابی عملکرد شرکت با در نظر داشتن حجم دارایی های موسسات و مقایسه آن ها، معیار قابل قبولی به دست می دهد و ارتباط سود و حجم دارایی ها را اظهار می کند. اگر از دارایی های شرکت به گونه متناوب بهره گیری نشود این نسبت معمولا کاهش می یابد. همچنین ممکن می باشد شرکتی سرمایه گذاری در دارایی ها را افزایش دهد اما نتواند از آن ها بازده لازم را بدست آورد که در نتیجه، نرخ بازده دارایی نیز کاهش پیدا می کند. نسبت سود خالص به مجموع دارایی ها، بازده کل سرمایه گذاری شرکت را نشان می دهد که آن را بازده سرمایه گذاری می نامند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی

واحدهای اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، دو راهکار پیش رو دارند:

  1. تامین مالی از محل منابع داخلی
  2. تامین مالی از محل منابع خارجی

تامین مالی از منابع داخلی در واقع بهره گیری از سود انباشته می باشد. یعنی بجای اینکه سود بین سهامداران تقسیم گردد، به مقصود کسب بازده بیشتر، در فعالیت های عملیاتی شرکت بکار گرفته می گردد. تامین مالی از منابع خارجی نیز از طریق انتشار سهام یا استقراض صورت می پذیرد.

تفاوت تامین مالی از طریق سهام و استقراض در این می باشد که زمانی که شرکت منابع خود را از طریق استقراض تامین کرده می باشد، بایستی تعهدات خود به بستانکاران را قبل از سهامداران پرداخت کند و دیگر اینکه پرداخت تعهدات به بستانکاران باعث صرفه جویی مالیاتی می گردد.

با در نظر داشتن موارد مذکور، شرکت ها اکثرا منابع خود را از محل استقراض تامین می کنند. البته در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که این نوع تامین مالی از پرریسک ترین روش های تامین مالی می باشد. زیرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید، عواقب نه چندان مطلوبی را به دنبال خواهد داشت (فرامرزی،1386، 28-27).

حال مساله ای که مطرح می گردد، این می باشد که مناسب ترین روش تامین مالی شرکت ها به  گونه ای که بازده سهامداران حداکثر گردد چیست؟ تحقیقات در زمینه ساختار بهینه سرمایه، تئوری های زیادی را به وجود آورده می باشد که در ادامه به بعضی از آن می پردازیم.

 

  1. Return On Investment (ROI)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری