تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تاریخچه بهره گیری از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران

نخستین کامپیوترهای تجاری در اواخر دهه 1340 به ایران راه پیدا نمود . ظهور کامپیوتر در ایران بیش از آنکه به علت نیاز به امکانات پردازشی آنها باشد ، به پیروی از شرایط زمانی و به لحاظ همگامی با آخرین دستاوردها ی کشورهای غربی و بخصوص آمریکا بوده می باشد . مهمترین سیستمهایی که در این زمان در ایران راه اندازی شدند کامپیوترهای بزرگ بود ساخت شر کت آی .بی .ام بودند . قبل از دهه 60 اکثر شرکتهای مهم کامپیوتری آمریکا درایران دارای نمایندگی رسمی بودند که از میان آنها میتوان به شرکتهای (هانی ول ) که بیشترین اداره سیستمهای کامپیوتری صنایع دفاع وارتش را بعهده داشت ،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت (آی . بی . ام )که بزرگترین سهم کامپیوترهای ایران را بخصوص در دانشگاهها و شرکت ملی نفت ایران و دیگر ادرات و موسسات دولتی را به عهده داشت و شرکت ( ان .بی. آر ) تصریح نمود .

 

در اواخر دهه1340 و در طول چند سال و با دشواریهای فراوان ، چند واحد دولتی نظیر شرکت ملی نفت و بانک ملی و چند سازمان دولتی نظیر سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کامپیوتر را در زمینه های مختلف و مانند عمده ترین آن درامور مالی و حسابداری به خدمت گرفتند . مدتی بعد بیش از هزار دستگاه کامپیوتر به ایران وارد و در وزارتخانه ها، نیروی نظامی ، بانکها ، شرکتها ی آب و برق هواپیمایی ، شرکتها ی تولیدی بزرگ خصوصی وعمومی و تعدادی از مراکز آموزشی بکار گرفته گردید . اگر چه از کامپیوترها برای مقاصد مختلف بهره گیری گردید اما عمده ترین مورد بهره گیری آنها در مجموع پردازش اطلاعات و حسابداری وبود .

در دهه 1360 که با تحول در صنعت کامپیوتر در جهان همراه بود ، موانع و محدودیتهایی از جانب کشورها ی صنعتی در مورد صدور کامپیوتر به ایران مستقر گردید و نمایندگیهای متعلق به شرکتهای کامپیوتری خارجی یا مختل گردیدند و یا هسته اصلی شرکتهای ایرانی را تشکیل دادند. شرکت آی .بی. ام  هسته تشکیل شرکت داده پردازی ایران و نمایندگی شرکت ان . سی. آر هسته تشکیل شرکت ایران ارقام گردید.

با بروز جنگ محدو دیتهایی برقرارشده به شدت تشدید و به تحریم اقتصادی منجر و در نتیجه در طول جنگ تنها تعدادی کامپیوتر بزرگ و چندصدکامپیوتر شخصی با دشواریهای فراوان به ایران  وارد گردید. با پایان جنگ تحمیلی و کاهش نسبی موانع صدور و ورود بعضی از انواع کامپیوتر به ایران صدها کامپیوتر بزرگ و هزاران کامپیوتر شخصی به کشور وارد و مونتاژ کامپیوتر در داخل ایران شروع گردید .  انواع نرم افزارفارسی ساخته گردید و تعداد زیادی از موسسات اعم از دولتی و خصوصی ، تولیدی  وخدماتی به سیستمهای کامپیوتری روی آوردند .

در مجموع در طول چند دهه ای که از پیدایش کامپوتر میگذرد ، طریقه ورود آن به کشور صعودی و موارد بهره گیری از کامپیوتر و نرم افزارهای گوناگون در سیستمهای مختلف بخصوص سیستم مالی رو به گسترش بوده می باشد .

موسسات و شرکتهای زیادی در زمینه ایجاد برنامه های کاربردی حسابداری ایجاد گردیده اند . همچنین ضرورت بهره گیری از سیستمهای کامپیوتری نیز بر مدیران شرکتهای  کوچک و بزرگ اشکار گردیده می باشد و بهره گیری از سیستمهای کامپیوتری در سالهای اخیر طریقه رو به رشد بالایی داشته می باشد. اما وجود معضلات کاربری کامپیوتر از قبیل وجود معضلات ذاتی ناشی ازبرخورد با تکنولوژی جدید وارداتی ، تحولات سریع در کاربردهای متنوع و متعدد سخت افزار ونرم افزار منجر به عدم بهره گیری صحیح از ظرفیت کامپیوترها شده و میشود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری