عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

حسابداری را میتوان زبان تجارت دانست که از آن به عنوان ابزار برقراری ارتباط بهره گیری می گردد . در گذشته حسابداری به مقصود شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بند ی ، تلخیص و گزارش دهی عملیات مالی مورد بهره گیری قرار میگرفت . اما همگام  با پیشرفت دانش و فن آوری حسابداری نیز متحول شده و در حال حاضر ، مانند ابزارهای مهم کنترل ، برنامه ریزی و تصمیم گیری محسوب میشود . به همین لحاظ تغییرات عمده ای نیز در در نظر داشتن حسابداری ایجاد شده که از مهمترین آنها دیدگاه «حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی » می باشد . این تعریف از حسابداری برای اولین بار در سال 1996 توسط انجمن حسابداری امریکا در بیانیه ای تحت عنوان بیانیه نظریه اساسی حابداری ارائه گردید .

هر سیستم حسابداری بایستی اطلاعات مربوط به رویدادها ، معاملات و عملیات مالی را پردازش کند و صورتها و گزارشها ی مورد نیاز را فراهم آورد . این کار مستلزم آن می باشد که آغاز اطلاعات مالی مورد نیاز یا در واقع اطلاعات و گزارشهای خروجی سیستم ، تعیین و سپس اطلاعات ورود ی لازم برای رسیدن به اطلاعات مزبور فراهم گردد  و سرانجام روشها و وسایلی که میتواند پردازش را انجام دهد، انتخاب گردد .

یکی از انواع سیستمهای حسابداری که پس ازاین به آن تصریح خواهیم نمود ، سیستمهای حسابداری کامپیوتری میباشد که با بهره گیری از بسته های نرم افزاری در جهت طبقه بندی تلخیص ، گزارش دهی و صورت های مالی حسابرسی شده گامی اساسی بر خواهد داشت

اطلاعات مفید حسابداری که از این طریق جهت بهره گیری کنندگان تهیه میگردد بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد :

1-قابل فهم بودن :اطلاعات حسابداری بایستی برای مدیران قابل فهم باشد ، دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط می باشد .

2 – مربوط بودن :اطلاعات حسابداری بایستی با مسأله یا تصمیم در دست مطالعه مرتبط باشد . اطلاعاتی که به موقع تهیه و در ازریابی تصمیمات گذشته و پیش بینی های آ ینده موثر واقع گردد ، مربوطه محسوب میشود .

3-قابل اتکا بودن : اطلاعاتی قابل اتکا می باشد  که عاری از خطا و جانبداری باشد . کامل بودن ، صحییح بودن ، بیطرفانه بودن ، و قابلیت تأیید داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری میباشد .

4-   قابل مقایسه بودن :بهره گیری کنندگان بایستی بتوانند اطلاعات حسابداری را در طول زمان ، مورد مقایسه قرا دهند و نیز بتوانند وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه های دیگر را باموسسه خود مقایسه کنند .

در این پژوهش تأثیر سیستمهای اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی حسابرسی شده مورد ارزیابی قرار میگیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری