ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مدل والتر

جیمز والتر[1] از مکتب بازار ناقص پیروی کرده می باشد. او برای ارزشیابی سهام، مدلی را پیشنهاد کرده می باشد که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می­گذارد. طبق مدلی که او ارائه داد، قیمت هر سهم از دو غیر از به­دست می­آید. جزء اول ارزش فعلی جریان­های نامحدود سود تقسیمی می باشد و جزء دوم ارزش فعلی جریان­های نامحدود بازده حاصل از سرمایه­گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. مدل والتر متضمن این می باشد که نسبت بهینه‌ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد صفر می­باشد، نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی اهمیتی ندارد. نسبت بهینه­ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته برابر یک می باشد.

 

 

 

 

2-13-1-2- مدل گوردن

گوردن[2] (1959) با بهره گیری از روش سرمایه­گذاری سود انباشته مدلی را برای ارزشیابی سهام پیشنهاد کرده می باشد. او نیز از مکتب بازار ناقص پیروی می نمود ، مدل گوردون با منطقی دیگر عملا بکارگیری خط مشی­هایی مشابه با مدل والتر را تجویز می نمود.

 

2-13-1-5- مدل کرنل

این مدل توسط لی[3] ابداع شده می باشد. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با بهره گیری از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک می باشد، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می­کند. این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می­گردد. اگر ارزش جریان­های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان‌تر می باشد و همین گونه برعکس آن نیز صادق می باشد. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش­­­­بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لدرمن[4]، 1999).

دراین رویکرد(مدل­های تنزیل جریانات نقدی) اصلی­ترین عنصر، جریان نقد می باشد و نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد می باشد به دلیل چگونگی تعیین نرخ رشد جریان نقد (اندازه رشد و مدت رشد) وتخمین نرخ تنزیل آن می­باشد.

 

2-13-2- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)

در این رویکرد، قیمت سهام، بر اساس تغییراتی که در درآمد­ها، جریان نقد، ارزش دفتری سهام یا فروش برآوردی سهام ایجاد می­گردد، محاسبه می­گردد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 119). در این روش از نسبت­هایی همانند P/E، P/CF ،P/B وP/S بهره گیری می­گردد این نسبت­ها به نسبت­های بازار نیز معروف هستند. در نسبت­های مذکور P قیمت، E عایدی هر سهم، CF جریان نقدی و BV ارزش دفتری داراییها و S فروش شرکت می باشد(باربی و همکاران، 2008). نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­شوند که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. پس نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درمورد ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم می­کنند (پنمن، 2005). مهمترین نسبت­های بازار که در بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا کاربرد دارند عبارت می باشد از:

[1]– Walter

[2] – Gordon

[3]– Lee

[4]– Weber

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری