عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار :

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به روش های مختلفی انجام می شود .تفاوت در روش های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار براساس تفاوت دید گاه ها از طریقه قیمت اوراق بهادار می باشد .براین اساس ،روش های سرمایه گذاری به سه صورت دسته بندی می شوند. (جهانخانی،1374،ص26)

1-روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی

2-روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی

3-روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی

1-4-2روش پرتفوی[1] یا تئوری گشت تصادفی:

پیدایش تئوری جدید سرمایه گذاری (مجموعه اوراق بهادار)به سال 1952میرسد زمانی که هری مارکویتر مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی[2] را منتشر نمود .او در این مقاله درمورد شیوه ای بحث نمود که می توان با بهره گیری از آن ،مجمومه ای از پرتفوی های سرمایه گذاری راتهیه نمود که با در نظر داشتن اندازه ریسک ،دارای بالاترین بازده مورد انتظار باشد)هاگن،2007،ص2)[3].

 

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی :

این روش شامل سه مرحله مطالعه اقتصاد کلان و عوامل سیاسی اجتماعی ،مطالعه صنعت ودر نهایت مطالعه شرکت می باشد.انتخاب سهام از کلیه ابعاد مورد ارزیابی دقیق وهمه جانبه قرار می گیرد که در نهایت پس از انتخاب شرکت ،قیمت ذاتی شرکت نیز محاسبه می گردد (رفیعی امام ،87،ص15)

 

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل تکنیکی مطالعه رفتار گذشته قیمت به مقصود پیش یسنی آینده ی قیمت می باشد.مهم ترین اصل تحلیل تکنیکال این می باشد که ((قیمت منعکس کننده ی همه چیز در باره ی یک سهم می باشد)).(لطفی ودرویش،85،ص1)[4].

 

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال:

چاندرا در کتاب خود با  عنوان “تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی “تحلیل تکنیکی را اینگونه تعریف می کند “تحلیل تکنیکی عبارتست از مطالعه داده های ایجاد شده توسط بازار مانند قیمت وحجم معاملات به مقصود تعیین جهت حرکت قیمت در اینده “(سلطان زالی ،1383،ص6)5 .

 

 

1-5-2بازار طریقه دار[5] :زمانی اتفاق می افتد که بازار طریقه خاصی (صعودی یا نزولی )داشته باشد.

زمانی که طریقه صعودی را طی می کند،کف های جدید از کف های قبلی بالاتر میباشد ودر طریقه

نزولی سقفهای جدید پایین تر از سقف های قبلی می باشد.بازار بدون طریقه ،زمانی که بازار از طریقه خاصی پیروی نمی کند.ونوسانات در جهت مشخصی نمی باشد.وممکن می باشد نوسانات زیادی را تجربه کند اما بدون جهت می باشد.تحلیل گران تکنیکی با ترسیم قیمتهادر طول زمان کوشش می کنند از قیمتهای تاریخی طریقه اینده را استنتاج کنند(راواردوماگ،2001 ، ص12-27)[6].

[1] .Portfolio

[2] .Portfolio selection

[3].Hagen,2007,2

[5] .Trending market

[6].RavarDomag,2001,12-27

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری