عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سه هدف کلی طراحی یک سیستم و جدید حسابداری به تبیین زیر میباشد :

1)بهبود اطلاعات تهیه شده از نقطه نظر کیفیت ، بموقع بودن  و ساختار اطلاعات

2)بهبود در کنترلهای داخلی و از این طریق بهبود در قابل  اتکا ء بودن اطلاعات حسابداری و فراهم کردن سیستمهای لازم جهت مشخص کردن مسولیت حفظ و حراست از سیستمهای موسسه .

3)کاهش هزینه های تهیه اطلاعات(شماخی،1379،ص25)3.

که هدف فوق را میتوان به صورت رئوس یک مثلث به شکل زیرنشان داد.

 

 

بهبود کیفیت اطلاعات

 

 

 

 

بهبود کنترلهای داخلی                                                      کاهش هزینه

                               

          شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم

 

علت نمایش سه عامل فوق به صورت یک مثلث به این دلیل می باشد که هیچ یک از عوامل یاد شده را نمیتوان به تنهایی مد نظر قرار داد . اگر بهبود در کیفیت اطلاعات بعنوان هدف سیستم در نظر گرفته گردد ، میبایست تأثیر آن بر کنترلهای داخلی و هزینه های لازم جهت پردازش این اطلاعات مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد . برعکس اگر صرفا به دلیل کاهش هزینه ها و سیستم جدید طراحی گردد .تأثیر آن در کنترلهای داخلی و کیفیت اطلاعات بایستی در نظر گرفته گردد .

پس ا ز معلوم شدن خواسته ها و انتظارات از سیستم جدید و تصویب آن توسط مدیریت کار فرما کار طراحی سیستم جدید آغاز میگردد . در این مرحله مهارت و خلاقیت بسیار زیادی بایستی به کار گرفته گردد  تا سیستم طراحی شده بتواند نیازهای سازمان را برای مدتی طولانی برآورده نماید . در این قسمت آغاز بایستی گزارشات مربوط به دو مرحله قبلی (شناخت و تعیین خواسته ها ) به دقت مطالعه گردد و سپس با در نظر داشتن تجربیات گذشته ، راههای مختلف جهت رسیدن به اهداف سیستم تعیین گردیده و فرموله گردد . آنگاه هر یک این راههای مختلف تشریح گردیده و با اطلاعات نمونه آزمایش گردد تا مناسب ترین راه حل تعیین و انتخاب گردد .

چارچوب سیستم طراحی شده  قبل از اینکه جرئیات آن مطرح گردد ، بایستی به مدیریت ارائه گردیده وبه تائید یه مدیریت اخذ گردد در ارائه این چار چوب داده ها و ستاده های سیستم نیز میبایست معلوم گردد و چگونگی تطبیق ستاده ها و گزارشات خروجی سیستم با انتظارات و نیازهای اطلاعاتی مدیریت روشن گردد   بایستی برای مدیریت تشریح گردد که چگونه سیستم جدید در برقراری کنترلهای داخلی ویابهبوداین کنترلها وهمچنین فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری را یاری خواهد نمود .

پس از تصویب چارچوب سیستم ، طراحی تفصیلی سیستم جدید شروع میشود . دراین مرحله آغاز جزئیات مربوط به اطلاعات ورودی سیستم معلوم گردید ه و ابزارووسایل انتقال این اطلاعات مانند فرمها ، کارتها و دفاتر طراحی میشوند . همچنین زمان و تناوب تهیه اطلاعات ،مسولیت واحدهای تهیه کننده اطلاعات، دستور العمل گردش فرمها و کنترل آ نها را مشخص نموده و کفایت اطلاعات ورودی به دقت طراحی میشود .

سپس پردازش اطلاعات شامل انجام محاسبات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریها با بهره گیری از منطق و دستور العملها ی مربوط تعیین گردیده و مسولیت انجام مراحل مختلف این پردازش معلوم میگردد . در مرحله سوم گزارشات خروجی سیستم شامل جزئیات اطلاعات مندرج در گزارشات ، تناوب و زمان ارائه گزارشات ، حصول اطمینان از صحت خروجی و دستور العمل توزیع گزارشات ونهایتا نحوه نگهداری گزارشات  برای مراجعات بعدی طراحی میشود .

چنانچه قرار می باشد از کامپیوتر برای پردازش اطلاعات بهره گیری گردد . گروه طراحی بایستی مرکب از کارشناسان تخصصی در زمینه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و کارشناسی سیستمهای کامپیوتری باشد. فرمها و اطلاعات ورودی با بهره گیری از مشخصات و امکانات و محدودتیهای سیستم های سخت افزار و نرم افزاری انتخاب شده و میبایست با همکاری دو گروه یاد شده طراحی گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری