شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2شاخص میانگین متحرک  همگرا واگرا[1]:

این شاخص نخستین بار توسط جرالد اپلدرکتاب (روش معامله با میانگین همگراواگرا )معرفی گردید.انرا غیر از شاخص های مومنتوم قیمت طبقه بندی می کنند. این شاخص از گروه اسیلاتورها می باشد.

روش محاسبه ان عبارت می باشد از اختلاف مقداردو شاخص میانگین متحرک نمایی برمبنای قیمت بسته شدن سهام   در هر روز (معمولا12و 26روزه) محاسبه ویک میانگین متحرک(معمولا 9روزه) به عنوان خط سیگنال درنظر گرفته می گردد ) ویسیلیو وهمکاران،2006،57)[2].

شاخص میانگین متحرک همگراواگرادرزمانی که بازاردارای طریقه می باشد، این شاخص سیگنال های مناسبی صادر می ‌کند (لطفی و درویش،1385،87)4.

میانگین همگراواگرا سه نوع سیگنال صادر می کند.

1-سیگنال های تقاطع:

این سیگنال زمانی پدید می اید که میانگین متحرک همگراواگرا خط سیگنال را قطع کند زمانی که خط سیگنال رااز پایین به بالا قطع کند،سیگنال خرید می باشد.وزمانی که خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش به حساب می اید.

2-سیگنال واگرایی :

واگرایی نمودار میانگین متحرک همگرا واگرانسبت به نمودارقیمت اخطاری می باشد مبنی بر بازگشت  طریقه یعنی به زودی طریقه فعلی متوقف یا معکوس می گردد.

3-مقادیرحدی درنمودارمیانگین متحرک همگرا واگرا:

مقادیرماکزیمم ومینیمم در نمودار میانگین متحرک همگرا واگرابه ترتیب نشان دهنده شرایط خریداری بیش از حد سهام وفروش بیش از حد سهام می باشد. زمانی که مقدارمیانگین متحرک همگرا واگرابه شدت افزایش می یابد .احتمال به وجود امدن یک قله در قیمتها وبرگشت طریقه از صعودی به نزولی بسیار بالاست.

 

8-2میانگین متحرک  همگرا واگرا( سه گانه[3] ):

نخستین بار توسط پاتریک مالوی در سال 1994مطرح شدمنظور از میانگین متحرک سه گانه این می باشد که میانگین متحرک یک میانگین متحرک دوگانه را حساب می کنیم.به بیانی دیگر به محاسبه میانگین متحرک ،یک میانگین متحرک دوگانه بپردازیم.خاطر نشان می گردد که میانگین متحرک دو گانه میانگین متحرک یک میانگین متحرک می باشد (لطفی و درویش ،1385، ص140)2.

بهره گیری از میانگین متحرک سه گانه به جای میانگین متحرک در میانگین متحرک همگرا واگراسیگنالهای کمتر وپرسود تری ایجاد می کند.وبه صورت MACD(TEMA)  نشان داده می گردد (همان منبع ،ص140)3.

دراصل میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) بهینه شده میانگین متحرک همگرا واگرا میباشد ( همان منبع ،ص 129 )4.

[1] .Moving average convergence divergence

[2].Vlisio et al,2006,57

[3] .Moving  average convergence divergence(TEMA)

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری