عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری

در این سیستمها اطلاعات مالی به وسیله کامپیوتر و دستگاههای جانبی آن پردازش می گردند.در حال حاضر انواع مختلفی با سرعتهای و ظرفیتهای متفاوت و نامهای تجاری متنوع به بازارعرضه شده ومورداستفاده قرار میگیرند . در سیستمهای حسابداری رایانه ای ، عملیاتی نظیر وارد کردن اطلاعات به رایانه معمولا با دست یا با بهره گیری از وسایل و تجهیزات مکانیکی انجام میگیرد که سهم این عملیات در پردازش اطلاعات نا چیز می باشد .

توسعه سریع میکرو رایانه که از لحاظ اندازه کوچک و از نظر قیمت ارزان و از لحاظ پردازش برنامه و پذیرفتن اطلاعات توانا هستند.بهره گیری از سیستمهای رایانه ای را برای موسسات کوچک از لحاظ  فنی ممکن و از نظر اقتصادی به صرفه کرده می باشد . ساده شدن کار برنامه ریزی در سالهای اخیر و رواج بسته های نرم افزاری ( نرم افزار های آ ماده ) برای انجام عملیات مختلف حسابداری نیز مانند عواملی می باشد که اندازه بهره گیری از سیستمهای حسابداری رایانه ای در موسسات مختلف را افزایش داده می باشد .

 

1-6-2 تعریف نرم افزار و تأثیر آن در سیستمهای حسابداری

نرم افزار بخش غیر قابل لمس یک سیستم کامپیوتری را شامل میشود .به بیانی دیگر هر چیزی در یک سیستم کا مپیوتر ی که سخت افزار نباشد نرم افزاراست که شامل برنامه ها و مستندات سیستم و دستورالعملهای سیستمها میگردد.کلیه اسنادو مدارک برنامه نویسان شامل کاربرگهای تهیه برنامه و همچنین کلیه طریقه نماهای تهیه شده و مدارک واطلاعات جمع آوری شده جهت طراحی سیستم ، جزیی از نرم افزار سیستم کامپیوتری میباشد.

حسابداران و حسابرسان که در حقیقت تأثیر بسیار مهمی در اجرای سیستمهای کامپیوتری بعهده دارند بایستی اطلاعات کافی دررابطه با سیستمهای کامپیوتری داشته باشند تا بتوانند تأثیر ایجادارتباط بین مدیران سازمانها و تجزیه و تحلیل گران سیستمها و متخصصان سیستمهای کامپیوتری را به خوبی اعمال نمایند تا طراحی واجرای سیستمهای حسابداری کامپیوتری وهمچنین نگهداری این سیستمها به نحو مطلوبی انجام پذیرد .

برای اینکه کامپیوترها ( سخت افزارها ) بتوانند محاسبات  و عملیات موردنظررا انجام دهند لازم می باشد دستور العمل مربوط به آنها داده گردد.کامپیوترها با در نظر داشتن دستور العملها وبرنامه هایی که ما به آنها می دهیم بایستی تصمیمات مختلفی اتخاذ نمایند.به عنوان مثال درسیستم حقوق ودستمزدبایستی تصمیم بگیرنداز کدامیک از کارکنان بایستی حق بیمه کسر گردد.

بنا بر این اگر دستور العمل داده نشود ماشین عملا کاری نمی تواندانجام دهد. مجموعه دستور العملها یی که به کامپیوتر داده میشود چه محاسباتی و چه منطقی میتوان بعنوان برنامه نامیده میشود .

این برنامه بایستی براساس قواعدی نوشته گردد که کامپیوتر بتواند آن را درک نماید.این قواعد و مقررات را زبان برنامه می نامند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نرم افزارهای کامپیوتر ی به دو دسته تقسیم میشوند :

الف ) نرم افزارهای پایه یا سیستمهای عامل

ب) نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی جهت بهره گیری های خاص از کامپیوتر میباشد مثلا در سیستمهای حسابداری برنامه ها ی محاسبات حقوق و دستمزد ، کنترل انبار و سیستم حسابداری و مالی به صورت مجموعه های کاربردی به زبانهای مختلف نوشته شده و در دسترس می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری