مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

6-1اهمیت وضرورت پژوهش :

علت شکل گیری بازارسهام رامی توانددرپوشش دو ریسک تجاری ونقدینگی جستجو نمود .ریسک تجاری ،برخاسته از بنگاه هایی می باشد که در معرض شوک های تولیدی قرار دارند.این ریسک باعث دلسردی سرمایه گذاران میشود که علاقه مند به سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی هستند اما عمدتااز ریسک و پذیرش خطراضافی گریزانند ریسک نقدینگی نیز خطر انحلال یا ورشکستگی[1] مالکان بنگاه ها به دلیل عدم دسترسی آنهابه وجوه موردنیاز می باشد ،بازارهای سهام ازتوانایی پوشش هردو ریسک فوق برخوردار هستند.این بازارها تعداد زیادی از بنگاه هارافرا روی سرمایه گذاران قرار می دهد،وبه این وسیله ریسک رامتنوع می کند.

قطعا در بین گسترش روشهای تحلیل که بتوان با به کارگیری انها طریقه حرکت اینده قیمتها را پیش بینی نمود ،میتواند گامی مثبت در جهت عملی تر کردن نحوه تصمیم گیری برای انجام معاملات باشد.

پایان نامه حاضر با هدف افزایش سطح علمی بازار واگاهی سهامداران دراستفاده ازروش های تکنیکال به مقایسه دو شاخص پرکاربرد تحلیل تکنیکال  در بین سرمایه گذاران(شاخص میانگین همگرا واگرا( سه گانه) وشاخص قدرت نسبی می پردازد، تا از این طریق به سرمایه گذار در  شناسایی شاخص که بازده بهتری دارد کمک کند.

 

 

7-1 حدود مطالعاتی

1-7-1قلمرومکانی پژوهش :

قلمرومکانی پژوهش  بورس اوراق بهادار تهران می باشد. وشرکتهای گروه فلزات اساسی که در سال 1380دربورس حضورداشته اند.وطی سال 1380سهامشان مورد معامله قرار گرفته باشد.

 

2-7-1قلمرو زمانی پژوهش :

قلمرو زمانی ازابتدای  سال 1380تا تاریخ13/9/1387راشامل می گردد .دوره زمانی مزبور به دو قسمت تقسیم زمان افزایش شاخص از ابتدای سال 1380تا22/9/1383 وزمان کاهش شاخص یعنی ازتاریخ23/9/1383تا تاریخ13/9/ 1387راشامل می گردد .کل دوره مورد مطالعه شامل 1790 روز کاری بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که از این دوره 895روز شاخص کل بورس اوراق بهادار روندافزایشی داشته و895روز شاخص کل بورس اوراق بهادار طریقه کاهشی  داشته می باشد.

 

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات:

سرمایه گذاری[2] :سرمایه گذاری عبارتست ازتبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی درزمان آتی نگهداری خواهد گردید (تهرانی و نوربخش ،1384 ، ص11) [3].

تحلیل تکنیکی[4]:عبارتست می باشد مطالعه رفتارقیمت اوراق بهادار ونیز کل بازار با در نظر داشتن وضعیت عرضه وتقاضا وپیش بینی طریقه احتمالی قیمتها در آینده (میرز، 2006 ،ص15) [5].

میانگین همگراواگرا(سه گانه )[6]: ازتفاوت  دو میانگین متحرک  نمایی (برمبنای قیمت بسته شدن سهام در هر روز )محاسبه می گردد.(معمولا26و12روزه ) وخط سیگنال که از یک میانگین متحرک نمایی (معمولا 9روزه در نظر گرفته می گردد)تشکیل شده می باشد. وبه ان میانگین متحرک همگرا واگرا می گویند ( لطفی  و درویش ،1385،ص123)6.

اگر از میانگینهای متحرک نمایی، دوبار میانگین متحرک گرفته گردد میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) ایجاد می گردد.

شاخص قدرت نسبی[7]:شاخص  قدرت نسبی، قدرت داخلی یک سهم را اندازه گیری می کند. قدرت نسبی به صورت یک خط پیوسته ترسیم می گردد .خط صعودی نشان می دهد که موضوع مورد نظر ،بهتر از بازار اقدام می ‌کند وخط نزولی بیانگر آن می باشد که بازار عملکرد بهتری دارد .(کنی،    1384  ص222)این شاخص دارای دوحد  بالا وپایین می باشد وگذر شاخص از خط 30به سمت بالابه  عنوان نقطه اشباح فروش(زمان خرید ) و گذر از خط 70به سمت پایین نقطه اشباح خرید (زمان فروش) تلقی می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش محاسبه ان به این شکل می باشد که ازکم کردن قیمت بسته شدن سهم هر روز از روز قبل وسپس میانگین افزایش وکاهش جداگانه محاسبه برهم تقسیم می کنیم .

ریسک [8]:هر پدیده ای که بتواند نتیجه ی حاصل از آن چیز که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می گردد  (گیلب،2002، 52)[9].

بازده سهام[10]:شامل هر گونه عایدی آتی(شامل افزایش قیمت سهام،سود دریافتی،…) حاصل از مالکیت سهام در زمان حال می باشد

[1] .Bankruptcy

[2] Investment

[4] .Technical analysis

[5] .Meyers,2006,15

[6] .Moving average convergence divergence(TEMA)

[7] .Relative strength index (RSI)

[8] .Risk

[9].Gilb,2002,52

[10] .Return stock

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری