مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4-1چارچوب نظری پژوهش :

اگربخواهیم تعریفی از روش تجزیه تحلیل تکنیکی ارائه کنیم میتوان گفت که این روش بکارگیری داده های خاصی از بازار به مقصود تجزیه وتحلیل وضعیت کلی بازار سهام وسهام عادی بصورت جداگانه را شامل می گردد.اغلب به این روش، روش تجزیه تحلیل بازار یا تجزیه وتحلیل داخلی نیز گفته می گردد.برای اینکه در این روش از طریق ثبت داده های مربوط به سهام به مطالعه عرضه وتقاضای سهام دربازار پرداخته می گردد.

خوش بینی یا بد بینی افراد موجود در بازار رانشان می دهد. روش تجزیه تحلیل تکنیکی[1] مبتنی برداده های چاپ گردیده ی بازار می باشد.

داده های بازار شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار ،حجم [2](تعداد سهام معامله شده)، وشاخص های تکنیکی می باشد .هدف تجزیه تحلیل تکنیکی بهره گیری از زمان می باشد .بعبارت دیگر هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه مدت در شاخص بازار سهام وسهام بصورت جداگانه می باشد. این پیش بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه وتحلیل داده های قیمتی وحجم مبادله سهام ،یا مطالعه شاخص های تکنیکی مبتنی می باشد.

اساس اغلب ابزارهای تحلیل تکنیکی و قیمت گذاری اغلب کالا و خدمات ،ریشه در مفهوم عرضه وتقاضا دارد.نمودار های قیمت اوراق بهادار به ما دید بسیار خوبی از این نیروها را در اقدام می دهد (چلیس  و استون،2002 ،ص22)[3].

سه اصل که تحلیل تکنیکال بر آن پایه گذاری شده می باشد عبا تند از :

1-همه عوامل اقتصادی مربوط به سهام ،در قیمتها ی بازار آنها مستتر بوده ودر این قیمتها منعکس شده اند.

2-قیمتها براساس طریقه های مشخص حرکت می کنند واین روندها ادامه می یابد.

3-بازار معمولا رفتارهای خود را تکرار می کنند (میرز، 2006 ،ص13) [4].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برپایه این عقیده که تاریخ تکرار می گردد،کلیدی برای پیش بینی آینده می باشد .در واقع آینده چیزی نیست جزتکرار گذشته (فراهانی فرد و قاسمیان ،1384، ص33)5.

دراین پایان نامه ریسک وبازده  دوشاخص تکنیکی ،که شامل شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) با یکدیگر مقایسه شده می باشد .

[1] .Technical analyzsis

[2]. Volume

[3].Chelis & Ston,2002,22

[4] .Meyers,2006,13

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری