مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری:

1-6-2 نهاد های مالی: مقصود از نهاد های مالی فعال در بازار اوراق بهادار اندکه از آن جمله می توان به کار گزاران، معامله گران، بازار گردان مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه ، صندوق های باز نشستگی تصریح نمود  (شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس،1388،ص13[1]).

2-6-2بازده بدون ریسک[2]: عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی می باشد که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بها داری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر می باشد. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (نوو،1383 ،195).

3-6-2ریسک[3]:عبارت می باشد از اندازه اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن (تهرانی و نوربخش ،1384 ،ص16)[4].

بر اساس یک طبقه بندی کل ریسک به دو جزء ریسک قابل کنترل(ریسک غیر سیستماتیک)و ریسک غیر قابل رکنترل(ریسک سیستماتیک)تقسیم بندی می گردد.

4-6-2ریسک غیر سیستماتیک[5]: آن قسمت از تغییر پذیری در بازده ی کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی می باشد و به عواملی زیرا ریسک تجاری، مالی، ریسک نقدینگی بستگی دارد.

5-6-2ریسک سیستماتیک:[6]که زاییده ی تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی بازار سرمایه می باشد، غیر قابل کنترل بوده، برای هر سهم مختلف روندی تقریبا یکسان هست.

6-6-2فاکتوربتا[7]: نزدیکی نوسان نرخ بازده یک فقره اوراق بهادار را در مقایسه با نرخهای بازده کلیه اوراق بهادار موجود در بازاررا اندازه گیری می کند ( شباهنگ،1385 ،ص16)8.

7-6-2ریسک بازار:ریسک بازار عبارت می باشد از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار می باشد.همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قراردارند. ریسک بازار می تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود،جنگ،تغییرات ساختاری در اقتصاد وتغییر در ترجیحات مشتریان باشد ( جونز، 1384 ،ص11)9.

 

 

8-6-2مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[8]: یکی از کارآمد ترین روش های برآورد بازده مورد نیاز می باشد و این مدل، ارتباط بین ریسک و بازده دارایی ها را در ارتباط با بازده بازار تبیین می کند. با بهره گیری از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای  نرخ بازده سهام عادی که به نوعی هزینه تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی برای بنگاه تلقی می گردد، محاسبه می گردد (نیکو مرام و دیگران،1385،ص352،353)[9].

با بهره گیری از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می توان پیش بینی نمود که با در نظر داشتن نمودار بازده مورد انتظار وانحراف معیار پرتفوی هایی راکه همه سرمایه گذاران نگهداری می کنند کارا میباشند ( هاگن ،2006،ص379)[10].

[2] .Risk –free rate of return

[3] .Risk

[5] .Unsystematic risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] . Systematic risk

[7] .Factor beta

[8] .Capital asset pricing model (CAPM)

[10].Hagen,2006,379

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری