عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4-3فرضیه های پژوهش :

1-4-3فرضیه اصلی اول:

میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه )می باشد.

فرضیه فرعی اول :میانگین بازده سهام با بهره گیری ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه ) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی دوم :میانگین بازده سهام  با بهره گیری از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار  در زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)می باشد.

فرضیه فرعی سوم :میانگین بازده سهام  بااستفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشترازمیانگین بازده سهام باشاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

 

 

فرضیه چهارم:میانگین بازده سهام با بهره گیری از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین بازده سهام با میانگین همگراواگرا (سه گانه) درزمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

 

2-4-3فرضیه اصلی دوم:

میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشتر بیشتر ازمیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)می باشد.

فرضیه فرعی اول:میانگین  ریسک سهام بهره گیری از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک  همگراواگرا(سه گانه)می باشد .

فرضیه فرعی دوم :میانگین ریسک سهام با بهره گیری از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)می باشد.

فرضیه فرعی سوم:میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص بورس بیشترازمیانگین ریسک سهام با شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص می باشد.

فرضیه فرعی چهارم : میانگین ریسک سهام با بهره گیری از میانگین همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بیشتر از ریسک سهام با میانگین همگرا واگرا(سه گانه)در زمان کاهش شاخص کل می باشد .

 

5-3جامعه اماری:

جامعه اماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که در طی سال 80در بورس پذیرفته شده و سهامشان مورد معامله قرار گرفته شده باشد.وبه دلیل اینکه با تغییرات قیمت در طول زمان  می توان سیگنال درست تحلیل تکنیکال راشناسایی نمود ، شرکتهایی که حداقل در 10درصد روزها مورد مطالعه در طی دوره پژوهش نماد شان باز باشد ،در جامعه اماری پژوهش قرار گرفته اند.

جامعه اماری این پژوهش 12شرکت که نام انها در جدول زیر امده راشامل می گردد.دلیل دیگر انتخاب این جامعه اماری مثبت بودن سود هر سهم[1] ان دربیش  از نود درصد طول دوره مورد مطالعه می باشد.

[1] .Earnings per share(EPS)

 

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری