عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی

قرنها شیوه های موجود و بنیادین  تجارت و بازرگانی دگرگونی اندکی را شاهد بود . در گذشته تاجر با مشتری و یا با تاجر دیگری ملاقات و برای تأمین یا عرضه کالای خود در برابر دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی ، خدمات ، یا کالاهای دیگر اقدام به عقد قرارداد میکرد . بعد از آن تاجر دست به تثبیت معامله فوق در دفاتر حساب خویش مینمود و بطور متناوب اقلام ثبت شده در دفاتر خود را برا تعیین اینکه چه تعداد افراد به وی بدهکار و یا اینکه و ی به آنها بدهکار میباشد و یا اینکه مبالغ نقدی و دارایی هایش چقدر میباشند و به تلفیق آنها با همدیگر می پرداخت .

طی چند دهه گذشته تغییرات در شیوه های تجارت و بازرگانی جنبه تصاعدی داشته می باشد ظهور کامپیوتر و پس از آن اینترنت باعث شده می باشد کاری را که یک تاجر در دوران گذشته با مشقت انجام میداد ، امروز با مطالعه کاتولو گهای کالایی خاص در اینترنت و سفارش سریع آن انجام گردد . در واقع تغیر در شیوه های تجارت و نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان باعث به وجودآمدن شیوه جدیدی از تجارت بنام تجارت اینترنتی یا الکترونیکی شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مزایای تجارت اینترنتی شامل موارد زیر می باشد :

1-بقاء: بسیاری از سازمانها مجبورند برای ماندن در رقابت با سایر شرکتهای مشابه از تجارت الکترونیکی بهره گیری کنند .

2-پیشرفت در انعطاف نسبت به نیازهای مشتری : در شرایط کنونی بازار که بدست آوردن مشتر ی وحفظ آن یکی ار برنامه های اساسی موسسات می باشد بایستی دانست به نیازها ی مشتریان انعطاف پذیری شرکت بالا باشد و تسهیلات زیادی را برای مشتریان خود در زمینه فروش وخدمات پس از فروش ایجاد کنند تا بتوانندرضایت آنها را حفظ کنند.

3-کاهش هزینه ها : در بسیاری از موارد بهره گیری از تجارت الکترونیکی باعث کاهش هزینه های شرکت  می گردد . به گونه مثا ل اگر در خواست خرید از طریق اینترنت صورت گیرد دیگر نیازی به بهره گیری از مسئول خرید نمی باشد .

حسابدارن نیز همراه با این تحولات خود را وقف داده و همواره کوشش برای سازگاری خود با نیازهای بهره گیری کنندگان داشته می باشد از همان روزهای نخستین حسابداری ، یعنی زمانی که روشها ی دستی ابتدایی تنها سیستمهای اطلاع رسانی قابل حصول حسابداری محسوب میشدند ، حسابداران برآن بودند که به ارزانترین و کار آمد ترین راه جهت پردازش داده های ناشی از رویدادها دست یابند . پردازش اطلاعات معمولا به دو صور ت زیر انحام میگیرد .

1-پردازش دوره ای یا دسته ای

2- پردازش فوری

در پردازش دسته ای یا دوره ای معاملات ، فاصله زمانی بین مراحل متعدد پردازش داده ها هست .در واقع پردازش دسته ای یا دوره ای عبارت می باشد از تجمع چندین معامله طی یک دوره از زمان و پردازش یکجا ی آ ن ، اما در پردازش فوری فاصله ای بین رخ دادن معاملات وجود ندارد و به محض اینکه معاملات صورت میگیرد ، ثبت می گردد . یعنی در هر دو مورد رخداد و ثبت در یک زمان می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری