مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

بازده مورد انتظار یک سهم

سرمایه گذاران سهام را به خاطر بازده آتی آن خریداری می کنند. پس مدل های پرتفولیو بایستی به صورت آینده نگر(مبتنی بر پردازش وقایع آتی) فرموله شوند. به دلیل این که جهان غیر قطعی می باشد، بازده سهام درواقع قضاوت های احتمالی هستند. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم، سرمایه گذار به تخمین بازده واقعا قابل دستیابی سهم به علاوه احتمال وقوع هر بازده ممکن نیاز دارد (جونز [1]، 2002،36).

 

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی که معمولا هدف مدیریت، تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاران واحد تجاری می باشد، این نسبت یکی از معیارهای سنجش موفقیت واحد تجاری در دستیابی به هدف مزبور به شمار می رود و معمولا کاربران در تصمیم گیری های خود توجه خاصی به آن دارند. درواقع این نسبت  ارتباط سود شرکت و حقوق صاحبان سهام را منعکس می کند. نسبت سود خالص به ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام، بازده ارزش ویژه یا کل حقوق صاحبان سهام شرکت را نشان می دهند. بازده ارزش ویژه، یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت می باشد. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی می باشد.

بازده ارزش ویژه نسبتی مفید برای تجزیه تحلیل  توانایی مدیریت شرکت جهت نشان دادن سود حاصل از سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام می باشد (شباهنگ، 1375،14).

 

4-7-2 بازده دارایی[3]

بازده دارایی از مقایسه سود خالص با جمع دارایی های واحد تجاری به دست می آید. بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و دانایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند. در فرمول زیر عده ای سود خالص را با هزینه وام های اخذ شده جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهند و این اقدام را چنین توجیه می کنند که حال وام ها در جمع دارایی موثر و مقصود شده می باشد و قاعدتا به لحاظ تجانس بایستی هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام می باشد در تعیین بازده محسوب گردد.

(1-2)                              مجموع دارایی/ (سود خالص + هزینه وام) = بازده دارایی

قابل ذکر می باشد که اختلاف بین بازده دارایی و بازده ارزش ویژه ناشی از اثر وام ها در امور مالی شرکت می باشد و در واقع خاصیت اهرمی بهره گیری از بدهی های بلندمدت را نشان می دهد (شباهنگ، 1375)5.

[1]. Jonse

  1. Return On Equity (ROE)
  2. Return On Asset (ROA)

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری