تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

 

5-1 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه های اصلی

بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده در سطح شرکتهای بورسی تأثیر دارند .

 

2-5-1 فرضیه های فرعی

1- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی «مربوط بودن » درصورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند.

2- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی « قابلیت مقایسه» در صورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند .

3- سیستمهای اطلاعاتی  وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی «قابلیت اعتماد » در صو رتهای مالی حسا برسی شده تأثیر دارند .

 

6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات

روش گرد آوری آمیزه ای از کتابخانه ای و میدانی می باشد . در روش کتابخانه ای از طریق مطالعات کتابخانه ای ادبیات موضوع و پیشینه و پژوهش و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم خواهد گردید . در روش میدانی پژوهش ، از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز برای تأیید و یارد فرضیه های پژوهش گرد آوری میشود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابزارهای گرد آوری پژوهش ، پرسشنامه و مصاحبه خواهد بود .پس از آن با بهره گیری از نرم افزار spss برای تجزیه تحلیل اطلاعات ، فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی مورد آزمایش قرار می گیرد .

 

7-1 قلمرو پژوهش

در این پژوهش حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و اساتید و هیئت علمی دانشگاه های آزاد منطقه 5 در جامعه آماری لحاظ خواهند گردید و تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتها ی مالی حسابرسی شده  شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سؤال و مطالعه قرار خواهد گرفت .

این پژوهش از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی می باشد ، زیرا که در یک محدوده زمانی صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه زمانی کنکاش می ‌کند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری