عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار:

انجام معاملات دربورس اوراق بهادار از طریق کارگزاران انجام می گردد این کارگزاران که درانجام معاملات تأثیر نماینده خریدار وفروشنده راایفا میکنند،دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس اوراق بهادار می باشند ،ودر قبال انجام معامله کارمزد ازخریدار و فروشنده دریافت می کنند.

درمعاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدی از قرار 4در هزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف انها انجام داده پرداخت خواهد نمود.حداقل کارمزد معاملات 15000ریال و حداکثر کارمزد دریافتی ازسوی کارگزار برابر100میلیون ریال می باشد ( سازمان اطلاع رسانی وخدمات بورس،1388، ص186)1.

مجموع کارمزد خرید درهر معامله 5/0درصد می باشد. که اجزای ان شامل 4/ 0در صد کار مزدکارگزاری،056/0 درصد سهم شرکت بورس ،004/0درصدمتعلق به شرکت سپرده گذاری مرکزی و04/0 درصدنیز سهم سازمان بورس می باشد. ازمجموع 05/1 درصد کارمزد فروش نیز 4/0 درصدمتعلق به کارگزار،084/0 درصد شرکت بورس ،006/0 درصد شرکت سپرده گذاری مرکزی ،06/0 درصد سازمان بورس و5/0 درصد نیز مالیات می باشد. خاطر نشان می گردد

 

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات پژوهش:

1-شاخص های مورد مطالعه از پر کاربرد ترین شاخص های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار می باشد. و داده های مورد نیاز برای تجزیه تجزیه و تحلیل آن در سایت ها و گزارشات مختلف بورس اوراق

بهادار در دسترس می باشد، به همین دلیل در میان حدود 100شاخص تکنیکال این دو شاخص مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

2-در بعضی از مواقع اتفاق می افتد که سیگنال خرید قبل از مجمع عمومی یا مجمع فوق العاده ی شرکت باشد . قبل از اینکه سیگنال فروش صادر گردد نماد شرکت متوقف و بعد از مجمع نماد شرکت باز می گردد،وبعد از آن سیگنال فروش صادر می گردد.اگر مجمع سالیانه باشد، امکان تصمیم گیری در مورد تقسیم سودوتصویب آن هست.ویا در مجامع فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت  تصمیم گیری می گردد.دراین پژوهش سود تقسیمی ومنافع حاصل از افزایش سرمایه شرکت نیز در نظر گرفته شده می باشد.

3-هر یک از شاخص های مورد مطالعه در طول مدت  پژوهش چندین بار سیگنال خریدو فروش صادر می کنند.این نشان دهنده این می باشد که سرمایه گذارچندین بار اقدام به خرید وفروش سهام خواهد نمود.بازده هربار خرید وفروش بدست آمده ومیانگین آنها رابدست می آوریم، وبامیانگین بازده دیگری مقایسه می کنیم.

4-درمحاسبه بازده به نکات زیر درنظر گرفته شده می باشد.

الف-مقدار سودی که ازتفاوت قیمت خرید وقیمت فروش سهم بدست می آید.

ب-مقدار سود حاصل از تصمیم گیری مجمع درموردتقسیم نقدی سود که بین زمان سیگنال خرید وفروش گرفته گردد .

ج-مقدار سودحاصل ازحق تقدم سهام مربوط تصمیم مجمع شرکت در موردافزایش سرمایه شرکت که بین زمان خرید وفروش سهام گرفته شده باشد.

د-مقدار سود حاصل ازسود سهمی که به واسطه افزایش سرمایه از محل اندوخته وسود انباشته حاصل میشود (سینایی وخان بابایی،1385،ص82)[1].

بازده بهره گیری از روش شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک  همگرا واگرا(سه گانه) در طی دوره ،تحت تاثیر کارمزد چندین بار معاملات برروی سهام می باشد. این  به علت تعدد سیگنال های خرید و فروش، می باشد. به همین دلیل بهتراست که هزینه معاملات نیز در نظر گرفته گردد.

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری