مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حسن امیری هنزکی در سال 1374به مطالعه تأثیر تحلیل تکنیکال در تجزیه وتحلیل اورا ق بهادار پرداخت .و نتیجه ان  مشخص گردید که حرکت قیمت ها در بورس اوراق بهادار غیر تصادفی بوده ودارای طریقه می باشد . و میتوان از تحلیل تکنیکال برای به دست اوردن منافع بیشتر در بازار اوراق بهادار تهران بهره گیری نمود.

فدایی نژاد در سال 1375 در تحقیقی به مطالعه کارایی بورس اوراق بهادار تهران پرداخت ومتوجه گردید که بازار دارای طریقه خاصی بوده ومی توان از اطلاعات گذشته سهم قیمت اتی سهام را پیش بینی نمود.

مسعود زالی در تحقیقی به مطالعه سودمندی روش تحلیل تکنیکی به تجزیه تحلیل اوراق بهادار تهران در سالهای 1371تا1383پرداخت نتایج پژوهش نشان داد که روشهای میانگین متحرک دارای قابلیت پیش بینی می باشدو می توان از ان برای به دست اوردن منافع بیشتر روش خرید ونگهداری سهام بهره گیری نمود.

چراغی درسال  1382در پژوهش با عنوان پیش بینی قیمت سهام در چار چوب مل تحلیل تکنیکی در فاصله زمانی 77و78 در بورس اوراق بهادار تهران انجام داددر این پژوهش نمونه قیمت سهام شرکت شهد ایران بودکه با روشهای مختلف تحلیل تکنیکال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که بعضی از شاخص ها ،علامت خرید وفروش اشتباه صادر می کنند ودر بسیاری از موارد نیز زمان بهینه خرید وفروش را نشان می دهند و می توان با بهره گیری از جمیع شاخص ها در کنار یکدیگر به نتایج مثبتی دست پیدا نمود .

در تحقیقی در سال 1384توسط الیاس حیدری به نام مطالعه کارایی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید و به این نتیجه رسید که میانگین متحرک به عنوان یک روش پیش بینی در بورس اوراق بهادار تهران به کسب سود اضافی منجر نمی گردد.

در سال 1385 تحقیقی توسط حسنعلی وجواد خان بابایی صورت گرفت به نام مطالعه بازدهی میانگین متحرک ساده دو گانه وخرید ونگهداری در بورس اوراق بهادار انجام داد وبه این نتیجه رسید که در دوره زمانی سه ساله ویک دوره شش ماهه میانگین بازدهی هردو روش یکسان پس هر دو روش مفید وقابل اعتما د تشخیص داده گردید.

 

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری