مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تأثیرگذار بر کیفیت سود به تبیین زیر می­باشند:

 • روش­های مورد بهره گیری حسابداری
 • درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
 • قابلیت اعتماد سود
 • ساختار سرمایه
 • حفظ و نگهداشت سرمایه
 • هزینه­های اختیاری
 • ویژگی(کیفیت) مدیریت
 • ویژگی­های مالی
 • عوامل سیاسی و اقتصادی

 

1-1-3-2)روش­های مورد بهره گیری حسابداری

«کیفیت سود متأثر از روش­های حسابداری می باشد. بر طبق منابع متعدد، روش­های محافظه کارانه حسابداری مورد بهره گیری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می­افزاید. این بدین معنی می باشد که سود خالص که بر اساس روش­های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روش­های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده می باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش­های محافظه کارانه حسابداری بدست آمده می باشد به عنوان راهنمائی برای پیش­بینی درآمدهای آتی اتکاء می­کنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود می باشد. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذکر دارد که بهره گیری از روش­های محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد گردید که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت بهره گیری برای پیش­بینی درآمدها را نداشته باشد.

بسیاری از بهره گیری کنندگان صورت­های مالی عقیده دارند که روش­های حسابداری مورد بهره گیری بایستی به نحوی محافظه کارانه اعمال گردد که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش­های غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد بهره گیری قرار می­گیرد که شواهد متقاعد کننده­ای در اختیار داشته باشند که بهره گیری از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال­هائی از این روش­های حسابداری، معوق کردن هزینه­ها و          پیش­بینی­های نادرست درآمدها می باشد.»(ظریف فرد،  1378،ص 27)1.

بطور اختصار، در ارتباط با روش­های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می­توان چنین ادعا نمود که سودی که نزدیک به جریان­های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد. اصول حسابداری و برآوردهای بهره گیری شده بایستی واقعیت های فعالیت­های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.

علاوه بر تأثیر روش­های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش­های حسابداری ممکن می باشد موجب افزایش سود با کیفیت پائین گردد. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی می باشد که این تغییر بر اساس واقعیت­های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن می باشد در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.

عامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش­های حسابداری می باشد که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می­گردد. تغییر در روش­های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. به علاوه، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روش­های حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیش­بینی سودهای آتی بهره گیری کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
 • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
 • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری