مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت

بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به گونه کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می گردد:

1- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی

2- طریقه آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده

3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام

4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود

5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام

6- نوع و اندازه وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت

7- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی

8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه

9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی

10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)

11- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت

12- نرخ مالیات

منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن می باشد (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194).

 

1-2-6-2  وام های بانکی بلندمدت

وام های بانکی بلندمدت، وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال می باشد. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید بعضی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولا به دلیل سررسید طولانی تر آن ها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت می باشد. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در بعضی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با اندازه وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت می باشد (همان منبع ، 195).

 

2-2-6-2  وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری

شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی نیز ممکن می باشد به شرکت ها وام دهند. این قبیل شرکت ها و موسسات، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلندمدت می باشد و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه  آن ها از نرخ بهره وام های بانکی بیشتر می باشد. این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند (همان منبع ، 196).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری