عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اجرای سیستم [1]

این مرحله که در حقیقت مرحله نصب سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد حساس ترین و شاید مشکل ترین مرحله در استقرارسیستم می باشد. سیستمی که به صورت تفصیلی طراحی گردیده و با بهره گیری از اطلاعات فرضی و یا واقعی آزمایش گردیده می باشد در این مرحله بایستی به صورت نهایی پیاده گردد و جایگزین سیستم قبلی گردد .

آموزش مقدماتی کارکنان با برگزاری جلسات آموزش و سیستمهای تشریحی انجام گرفته و پس از آشنایی کلیه  عوامل اجرایی با اهداف ، مشخصات و وجوه افتراق سیستم جدید با سیستم موجود ، آموزش به هر یک از مسئولین اجرای سیستم در حوزه فعالیت خود با بهره گیری از اطلاعات فرضی یا واقعی انجام میگیرد پس از حصو ل اطمینان نسبی کارکنان برای پیاده کردن سیستم موجود ، آموزش به هر یک ازمسئولین اجرا ی سیستم در حوزه فعالیت خود با بهره گیری از اطلاعات فرضی یاواقعی انجام می گیرد . پس از حصول اطمینان   نسبی کارکنان برای پیاده کردن سیستم موجود،اموزش به هریک از مسئولین اجرای سیستم درحوزه فعالیت خودبااستفاده از اطلاعات فرضی یاواقعی انجام می گیرد.پس ازحصول اطمینان از امادگی نسبی کارکنان برای پیاده کردن سیستم مراتب به اطلاعات  مدیریت میرسد تا تاریخ پیاده سازی سیستم را تعیین نماید . به گونه کلی بایستی گفت که برای اجرای سیستم میتوان از یکی از سه طریق اجرای موازی ،اجرای کامل و یا اجرای گام به گام و مرحله ای بهره گیری نمود. هر یک از این روشها دارای مزایا و معایبی هستند . برای آشنایی بیشتر هر یک از آنها در ذیل تبیین داده میشوند .

1_  اجرای موازی[2]: در این رو ش سیستم جدید برای مدت مشخصی به موازات سیستم قبلی و با بهره گیری از اطلاعات واقعی اجرامیگردد و پس از حصول اطمینان از صحت و کفایت سیستم جدید سیستم قبلی منسوخ شده و سیستم جدیدی جایگزین آن می گردد .

2_ اجرای کامل [3] : در این روش سیستم جدید بطور کامل از یک مقطع زمانی معلوم جایگزین سیستم قبلی میشود .

3_ اجرای گام به گام  یا مرحله ای[4]: در این روش سیستم جدیدبه صورت مرحله ای و گام به گام پیاده شده و به مرور بخشهایی از سیستم جدید جایگزین بخشهای  مربوط به سیستم قبلی می گردد .

موضوع دیگری که در مرحله پیاده کردن سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بایددر نظر گرفته گردد لزوم رعایت دوره مالی موسسه می باشد . تغییر سیستم در طی دوره مالی با معضلات فراوان تری نسبت به ابتدای دوره مالی روبروست بعلت عدم آشنایی کافی و کامل کارکنان اجرایی با جزئیات سیستم جدید عملیات پیاده سازی در آغاز با کندی همراه بوده و در نتیجه فرایند تهیه اطلاعات برای اعمال کنترل و تصمیم گیر ی با اختلال مواجه می باشد . اگر در طی دوره مالی سیستم جدید جایگزین سیستم قبلی گردد کارکنان به ناچار بایستی هر دو سیستم را برای مدتی بدلیل تغییراتی که در سر فصل حسابها ، مراکز هزینه و احتمالا رویه های حسابداری بوجودآمده می باشد مورد بهره گیری قراربدهند .

اجرای سیستم در ابتدای دوره مالی بسیار مطلوب تر بوده و در این حالت معضلات ذکر گردیده به مراتب کمتر می باشد . اما بایستی توجه داشت که پیاده سازی سیستم جدید از ابتدای دوره مالی بستگی به شرایط قراردادوموافقت موسسه طراح سیستم ومدیریت کارفرما دارد.دربسیاری از موارد بخاطر شرایطی مثل مدت قراردادو یا تعجیل مدیریت در جایگزینی سیستم جدید با سیستم قبلی امکان اجرای سیستم ازابتدای دوره مالی امکان پذیر نمی باشدوبه ناچار عملیات پیاده سازی در طی دوره مالی انجام میگیرد .

[1]-Systems Implementation

[2]-Parallel Operation

[3]-Complete Operation

[4]-Step to step Itration

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری