ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E[1])

نسبت قیمت به سود که از معروفترین نسبت­های بازار می­باشد به صورت زیر محاسبه می­گردد:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

=
نسبت قیمت به سود

 

قیمت سهم  در پایان سال مالی
سود هر سهم ( سود خالص مربوط به صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام)

 

 

نسبت قیمت به سود هر سهم مانند سایر نسبت­های بازار (P/CF، P/S و P/B) توسط تحلیلگران مالی برای ارزیابی سهام در بازاراهای بورس و سرمایه کاربرد دارد (بادی و همکاران[2]، 2005). این نسبت بیانگر این می باشد که یک سرمایه­گذار چند واحد پول (به عنوان مثال چند دلار) حاضر می باشد برای به­دست آوردن یک  واحد پول(به عنوان مثال یک دلار سود هر سهم) شرکت بپردازد(استرادا[3]، 2005). دانشمندان مالی اعتقاد دارند که این نسبت با تعدادی از متغیرهای بنیادی مانند ریسک، سود موردانتظار و سیاست تقسیم سود ارتباط دارد. هنگامی که این نسبت زیاد و یا کم (نسبت به متوسط صنعت) باشد حاکی از آن می باشد که از متغیرهای بنیادی مدنظر فاصله گرفته­اند و بازگشت به میانگین مورد انتظار خواهد بود به بیانی دیگر اگر مقدار این نسبت بسیار زیاد باشد (در مقایسه با میانگین صنعت) می­توان انتظار داشت که مقدار آن کاهش یابد تا به میانگین برسد و بلعکس (هوانگ و همکاران[4]، 2007).

نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از مهم­ترین نسبت­های مورد بهره گیری در ارزشیابی سهام عادی می­باشد. از نظر مورفی و استیونسون[5](1967) عوامل زیر بر نسبت قیمت به درآمد تاثیر می­گذارند: رشد سود، ریسک، اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد گذشته سودهای تقسیمی، رشد مورد انتظار آتی سود هر سهم و رشد آتی  مورد انتظار سودهای تقسیمی(مورفی و استیونسون،1967).

کونستند و دیگران[6](1991)، نیز نسبت قیمت به درآمد (P/E) را شاخص رایج مورد بهره گیری برای نشان دادن ارزیابی بازار از عملکرد یک شرکت می­دانند. از نظر این محققان مهم­ترین عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد عبارتند از:

1- رشد سود: رشد سود هم روی قیمت به درآمد یک شرکت و هم روی ارزش بازار سهام تأثیر می­گذارد. اگر سرمایه­گذاران معتقد باشند که نرخ بالای رشد سود پایدار و ثابت می­ماند، نسبت قیمت به درآمد افزایش خواهد پیدا نمود.

2- رشد سود تقسیمی: افزایش در سودهای تقسیمی سهام در طول دوره، با افزایش در سودهای هر سهم و افزایش در قیمت سهام مرتبط می باشد. این گونه گفته می­گردد که افزایش در سود تقسیمی نشان دهنده افزایش در سود هر سهم می­باشد.

3- ریسک: ریسک تابعی از جریانات سودی که با نرخ تنزیل به دست آمده و ریسک بازار می­باشد. اگر بقیه عوامل ثابت باشند، ارتباط معکوسی بین ریسک و نسبت قیمت به درآمد مستقر می باشد.

4- ساختار مالکیت دارایی­ها: افزایش در مالکیت دارایی­ها یا چند مالکیتی شدن در دارایی­ها ممکن می باشد روی قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار تأثیر بگذارد. با افزایش ارزش دارایی­های ثابت، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش می­یابد. البته دوره مورد مطالعه ساختار مالکیت دارایی­ها نیز روی این عوامل تأثیر می­گذارد.

5- سرمایه­گذاری خارجی: سرمایه­گذاری خارجی باعث می­گردد که تقاضا برای سهام افزایش یابد و با در نظر داشتن نیروهای عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار می­گردد.

6- تغییر در رویه­های حسابداری: تغییر در رویه­های حسابداری ممکن می باشد روی سودهای گزارش شده و در نتیجه روی نسبت قیمت به درآمد و ارزش شرکت تأثیر بگذارد.

[1]– Price to Earning

[2]– Bodie et al

[3]– Estrada

[4]– Huang et al

[5]– Murphy & Stevenson

[6] – Constand and Freitas and Sullivan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری