عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 نظریه مدیریت سود

مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب می باشد. در این بخش آغاز بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد:  1) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،2) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش می باشد، و3) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی – قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود .

 

1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود

اکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای مطالعه ارتباط مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام [1] و خرید اهرمی [2] به ثمررسیده می باشد.

در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به بیانی دیگر، ارتباط ارزشی سود[3] از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند.  بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته می باشد.

همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این بین نظریه پذیرایی[4] و نظریه حساب شویی[5] نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده می باشد و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی  مدیریت سود گرفته شده می باشد [6]. فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:

1- نظریه چشمداشت

2- نظریه پذیرایی

3- نظریه حسابشویی

4- نظریه علامت دهی

5- نظریه های رفتاری

6- نظریه بازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- نظریه ذی نفعان

8- نظریه شرکت

به نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند::

1) تمام آنها میکوشند ارتباط بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای بهره گیری کنندگان یا ذینفعان نسبت را به مدیریت سود تبیین کنند، 2) به این دلیل و به دلیل بهره گیری از دو مقدمه منطقی “بشر عقلایی”  و “نفع شخصی”  ومحصول این دو، یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت” ،همه این نظریه ها میکوشند ارتباط مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و 3) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و پس طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از نظاره و تجربه برگرفته شده اند.

[1]– Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, & T.J. Wong

[2]– Teoh, Siew H., Ivo Welch, & TJ. Wong

[3]– value relevance of earning.

[4]– catering theory

[5]– big bath theory

[6]– Walsh, Pauk, Russell Craig, & Frank Clarke, (1991),177.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف  پژوهش

هدف نخست

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف بعدی پژوهش

1- ارائه اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت های مالی وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد.

2- حل معضلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار

3- با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب می شوند.

4- همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی می باشد مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

5- رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد به گونه مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت مورد رسیدگی افزایش یابد.لذا مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

پایان نامه مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

پایان نامه مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری