ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-5- فرضیه­های پژوهش:

این پژوهش مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی می باشد که به تبیین ذیل می­باشد:

 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) ارتباط­ هست.
 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) ارتباط­ هست.
 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ارتباط­ هست.
 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) ارتباط­ هست.

4-1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) ارتباط­ هست.

4-2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) ارتباط­ هست.

4-3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) ارتباط­ هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) ارتباط­ هست.
 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) ارتباط­ هست.
 • بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) ارتباط­ هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری