عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فعالیت های یک سیستم اطلاعاتی حسابداری

هر سیستم اطلاعات حسابداری پنج فعالیت عمده را اجرا می ‌کند .

 • جمع آوری داده .،
 • پردازش داده .،
 • مدیریت داده .،
 • کنترل داده
 • تهیه اطلاعات .

جمع آوری داده شامل ضبط داده ها ، ثبت انها در فرمهای ویژه ، کد گذاری و اطمینان از صحت و کامل بودن آنها می باشد .

پردازش داده شامل مراحل زیر می باشد :

 • طبقه بندی و طراحی داده در مقوله های مناسب از پیش تعیین شده .،
 • انتقال و یا کپی داده ها در اسناد و مدارک .،
 • مرتب کردن داده ها براساس یک یا چند ویژگی .،
 • یک کاسه کردن و هم گروه کردن مبادلات با ماهیت مشابه .،
 • ادغام یا ترکیب کردن یک یا دو گروه از پرونده داده ها .،
 • انجام محاسبات مختلف بر روی داده ها .،
 • اختصار کردن مجموعه داده ها بر اساس کیفیت داده ها .،
 • مقایسه کردن یا آزمایش اقلام از گروه های جداگانه یا پروند های متفاوت برای یافتن علت ادغام و یا جدا سازی آنها

مدیریت داده شامل سه مرحله می باشد :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ذخیره کردن .،
 • به روز کردن .،
 • استخراج کردن .،

ذخیره کردن یعنی جایگذاری داده ها در مراکز نگهداری که به نام پایگاه داده ها نامیده میشود .

به روز کردن شامل اصلاح داده های ذخیره شده به مقصود انعکاس رویدادهای جدید عملیات می باشد .

استخراج کردن نیز شامل دستیابی به داده ها به مقصود تهیه گزارش و ارائه اطلاعات پردازش شده یا پردازش بیشتر میباشد .

کنترل و تضمین داده ها به مقصود اطمینان از صحت و درستی داده هاست . برای این فعالیت از روشهای گو ناگونی بهره گیری میشود . یک نمونه از این روشها شامل اعتبار بخشیدن و اثبات کردن داده ها با مطالعه و کنترل  اسناد و مدارک اولیه داده هاست واصولا بخشی از کنتر ل داخلی حسابداری نیز شامل همین کنترل و مطالعه اسناد ومدارک  اولیه جهت اعتبار بخشیدن به داده هاست .

تولید اطلاعات شامل مراحل زیر می باشد :

 • پردازش اطلاعات به عنوان تفسیر .،
 • تعبیر و گزارشگری اطلاعات .

سیستمهای پردازش  اطلاعات در موقعیتهای گوناگون دارای تفاوتهای محسوسی هستند بعضی از پردازش ها ی دستی ، و بعضی از پردازشهای یارانه ای بهره گیری میکنند . بعضی از سیستمها در موسسات غیر انتفاعی و بعضی در موسسات بازرگانی بهره گیری میشوند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری