تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

مرحله نگهداری سیستم[1]

طولانی ترین مرحله در چرخه زندگی سیستم می باشد و در صورت عدم توجه کافی به آن ادامه حیات سیستم وقابلیت آن جهت بر آورد کردن نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان به مخاطره خواهد افتاد .همانطوریکه قبلا گفته گردید سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان بخشی از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت از خصوصیات اطلاعاتی حسابداری اگر نتواند خود را با تغییرات محیطی متناسب سازد بزودی محتوای اطلاعاتی خود را از دست داده وغیر بهره گیری خواهند گردید به این دلیل با مطالعه مداوم نیازهای اطلاعات بهره گیری کنندگان واعمال تجدید نظرهای لازم در سیستمها به مقصود  پاسخ گویی به این نیازها می توان از منسوخ شدن سریع  آنها جلوگیری نمود .لذا همه سیستمهای اطلاعاتی بایستی دارای یک دستورالعمل کامل نگهداری باشند تا بتوان سیستم را همواره به روز وفعال نگه داشت واز بازده سیستم مطمئن گردید.یکی از موارد مهم پس از استقرار وشروع کار سیستم ،مسئله کنترل سیستم می باشد .زیرا که سیستم از اهدافی که برای آن مشخص شده دور گردد ویا اینکه مطمئن می باشد سیستم در معرض خطراتی قرار گیرد که در قسمتهای بعدی در این مورد توضیحاتی کامل داده می گردد.کنترل سیستم به سه دلیل برای مدیریت اهمیت دارد:

1- با در نظر داشتن اینکه استقرارو اجرای یک سیستم سرمایه گذاری شده می باشد ودر بعضی از موارد این سرمایه گذاری حجم زیادی را در بر می گیرد.پس مدیریت می خواهد مطمئن گردد نرم افزار  و سخت افزاری که برای سیستم شرکت بکار گرفته شده می باشد مناسب و قابل اعتماد می باشد .

2- سیستمهای اطلاعاتی به خصوص سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، با این هدف مستقر می گردند که داده ها ، حوادث و اتفاقات را دریافت کنند و به اطلاعات قابل اتکاوقابل مقایسه تبدیل کنند.اطلاعات تولید شده توسط این سیستمها بایستی قابل اعتماد باشند لذا مدیریت به کنترل این سیستمها توجه دارد .

3- سیستمهای اطلاعاتی در برنامه ریزیهای مدیریت مورد بهره گیری قرار میگیرند . لذا بایستی همواره تولیدات این سیستمها یعنی اصلاحات تولید شده توسط این سیستمها با پیش بینی های قبلی مقایسه  شده و انحرافات برطرف گردند .

 

7-5-2 گزارش حسابرس مستقل

افشای اطلاعات مالی با اهمیت در ارتباط با واحد تجاری اصولاً در گزارش حسابرسی مستقل، محل مناسبی نمی‌باشد. اما در موارد ذیل می‌توان از گزارش مزبور جهت افشای انواع اطلاعات زیر بهره گیری نمود:

الف- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری روش‌های حسابداری متفاوت با روش‌های پذیرفتته شده.

ب- آثار با اهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.

ج- اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد تجاری مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارش‌های مالی واحد مزبور.

اطلاعات مورد الف و ب بایستی در صورت‌های مالی و یادداشت‌ها همراه آن که توسط واحد تجاری ارائه می گردد نیز افشاء گردد. افشای اطلاعات مزبور از این جهت ضروری می باشد که اطمینان حاصل گردد،  بهره گیری کنندگان گزارش مالی به هنگام مقایسه این گزارش‌ها با گزارش‌های مالی سایر واحدهای تجاری یا به علت عدم رعایت یکنواختی با سایر دوره‌های مالی،  سردرگم نمی‌گردد. هرچند صورت‌های مالی،  گزارش مدیریت واحد تجاری می باشد و نه گزارش حسابرسی مستقل،  اما اگر در صورت‌های مزبور انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری وجود داشته باشد،  اظهار نظر حسابرس مستقل نمی‌تواند مبین این باشد که صورت‌های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و ارائه شده می باشد. اگر انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری دارای چنان اهمیتی باشد که صورت‌های مالی را گمراه کننده سازد،  حسابرسی مستقل بایستی در گزارش خود،  علت های انحراف و اثرات ریالی آن را اظهار و افشاء کند. (هندریکسن ، 1993 ، ص 881-880)[2].

[1]-System maintenance

[2]-Handrikson,1993,p880-881

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری