عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1بیان  مسئله :

به گونه کلی روش ها وفنون مختلفی در ارتباط با سرمایه گذاری دربازارسهام هست که اگاهی از روش هایی که برای سرمایه گذاری امروزی موثرباشد،  می تواندبه سرمایه گذاران کمک نماید تا به انچه که خواسته انها ست یعنی کسب حداکثر بازدهی به مقصود افزایش ثروت دست یابند.  در نتیجه بایستی روش هایی به کار گرفته گردد که بتواند بیشترین بازدهی راداشته باشد.

در بسیاری از کتب مالی به سه دیدگاه کلی در خصوص تجزیه وتحلیل قیمت سهام تصریح شده می باشد .که شامل روش بنیادین(فاندامنتال)[1] ،روش تکنیکال وروش تئوری مدرن پرتفولیو می گردد.بسیاری از معامله گران معتقدندکه تلفیق نظرات بنیادی وتکنیکی در تصمیم گیری مکمل  هم خواهند بودو زمینه های عمق بخشیدن به تصمیم گیری راایجاد می کند (مساح ، 1387، ص27،28)[2].

درروش بنیادی همان گونه که ازنام روش میتوان حدس زد ،تحلیل گر تاثیر تمام عوامل راکه می تواند برقیمت یک سهم تاثیر گذار باشد،اعم ازمسایل سیاسی ،جغرافیای ،ترازنامه مالی شرکت ، دارایی های شرکت،سودچندین سال اخیر،وضعیت صنعت ،وضعیت رقبا ،قدرت مدیریت و…رابررسی کرده ودرنهایت ارزش ذاتی[3] سهم را محاسبه می کند.

مطالعات زیادی در بورس داخل کشوردر مورد مطالعه کارایی بورس تهران  انجام شده که نشان دادند که بازار سهام ایران از کارایی ضعیفی برخورداراست .واین باعث تفاوت قیمت سهام با قیمت ذاتی آن شده می باشد.

در میان روش های مختلف  تجزیه وتحلیل تکنیکی یکی از رویکرد های مهم در زمینه سرمایه گذاری دربازار سرمایه می باشد (سینایی وخان بابایی،1385،ص72)4.

تحلیل گران در روش تکنیکال با کنار گذاشتن تمام موارد بالا وپذیرش این فلسفه که تمام موارد فوق تاثیر خود را برقیمت می گذارند تنها به مطالعه طریقه  قیمت می پردازد.

یکی ازشاخص های تحلیل تکنیکال ،شاخص قدرت نسبی می باشد .که تحلیل گران تکنیکال از آن برای اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت بهره گیری می کنند. شاخص قدرت نسبی با بهره گیری از قیمت های بسته شدن سهام شرایط اشباع خرید)خرید بیش از حد)[4] واشباع فروش(فروش بیش از حد)[5] وبه تبع آن وقت خرید وفروش را به سرمایه گذاران نشان دهد.

شاخص تکنیکال  دیگری که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد ،شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) می باشد.در میانگین های متحرک همگرا واگرانیز مانند شاخص قدرت نسبی از قیمت های پایانی سهام بهره گیری می کند واز تفاوت دو  میانگین نمایی[6] با دوره بزرگتر وکوچکتر (معمولا 26و12روزه) ویک میانگین نمایی که معمولا 9روزه می باشد به عنوان خط سیگنال بهره گیری می کنند (لطفی ودرویش ،1385،ص 123)[7]. که دراین شاخص از برخورد خط تفاوت دو میانگین نمایی وخط سیگنال زمان خرید وفروش سهم مشخص می گردد .اگر خط سیگنال ازپایین به بالا قطع کند،زمان خرید ،واگر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند زمان فروش می باشد.

شاید بتوان به عنوان یک تعریف کلی تحلیل تکنیکال را مطالعه رفتار های بازار با بهره گیری از نمودارها ،با هدف پیش بینی اینده طریقه قیمتها دانست .( جان مورفی ،کتاب تحلیل تکنیکی دربازارهای سرمایه)

درواقع یک تحلیل گر تکنیکی بابررسی طریقه قیمت یک سهم وتشخیص الگوهای تکرار شونده کوشش در پیش بینی قیمت سهام دارد.

دراین پایان نامه با تمرکز بر روش تحلیل تکنیکال  به مقایسه عملکرد دو شاخص تکنیکال پرداخته می گردد. وبازده[8] وریسک[9] دوروش با هم مقایسه می گردد.

[1] Fundamental

[3] Intrinsic volue

[4] .Overbought

[5] .Oversold

[6] .Exponential average

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8]. Return

[9] .Risk

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری