عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2سطح طرفداری[1] :سطحی می باشد که انتظار میرود مانع نزول بیشتر قیمت گردد .در یک طریقه نزولی هنگامی که قیمت به سطح طرفداری میرسد احتمال توقف طریقه نزولی بیشتراست .اگر از این سطح پایین تر رود سطح شکسته می گردد.

3-5-2سطح مقاومت [2]:این سطح مانع صعود بیشتر قیمت می گردد ،و زمانی که قیمت به این سطح می رسد احتمال توقف طریقه زیاد می باشد واگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند سطح شکسته می گردد

4-5-2کف[3] :زمانی که قیمت طریقه نزولی دارد و برگشت روندرخ دهد و طریقه صعودی گردد پایین ترین نقطه را کف یا مینیمم گویند.

5-5-2سقف[4]:زمانی که قیمت طریقه صعودی دارد و این طریقه تبدیل به نزولی گردد.بالاترین نقطه نمودار قیمت را سقف گویند.سقف با معنی ماکسیمم به یک معنا می باشد.

6-5-2واگرایی[5] :اغلب نمودارهای شاخص شبیه نمودار قیمت سقف وکف ایجاد می کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص نتواند نمودار قیمت را تقلید کند واگرایی نشانی از ضعیف شدن طریقه جاری وبه احتمال زیاد برگشت ان می باشد.

 

 

7-5-2انواع نوسان نما[6]:شاخصی می باشد که حول یک خط یا میان سطوح معینی نوسان می کند.اغلب سطوح اشباع خرید وفروش را نشان می دهند.نوسان نما به دو دسته تقسیم می شوند .

8-5-2نوسان نمای مرکزی :که بیشتر برای تحلیل جهت تغییرات قیمت مناسب هستند ،این نوسان نما بالا وپایین یک خط یا نقطه نوسان می کند.وبرای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت به کار می طریقه.

9-5-2نوسان نمای نواری :دراین نوسان نما دو خط به عنوان مناطق مرزی سقف وکف قیمت (سطوح اشباح خرید واشباح فروش)شناسایی می گردد وبیشتر برای قدرت وضعف حرکت به کار می رود .

10-5-2شاخص پیشرو[7]:این شاخص ها برای هدایت حرکت طراحی شده انداین شاخص ها زودتر از قیمت حرکت می کنند وسیگنال خرید صادر می کنند.

11-5-2شاخص پیرو[8]:این شاخص ها بعد از این که قیمت حرکت صعودی یا نزولی خود راآغاز نمود حرکت می کنند. وازحرکات قیمت پیروی می کنند. سیگنال این شاخص ها بیشتر به عنوان تایید حرکت بهره گیری می گردد . بهره گیری کنندگان از این گونه شاخص ها بایستی توجه کنند که این گونه شاخص ها در بازار طریقه دار بهتر اقدام می کنند.

12-5-2نوار بولینگر[9]:

این روش به مطالعه شدت تغییرات قیمتها می پردازد .از این روش میتوان برای سرمایه گذاری در هر بازاری بهره گیری نمود در نوارهای بولینگر ،فاصله دو نوار حاشیه متناسب با انحراف استاندارد تغییرات میانگین متحرک انتخاب میگردد.درنوارهای بولینگر مانند بسیاری از روشهای تکنیکال دیگر بایستی با روش ازمون وخطا دوره مناسب وبهترین مقدار انحراف استاندارد را انتخاب نمود.نوارهای بولینگر را غیر از نوسان نماهای نواری طبقه بندی می کنند.

13-5-2مومنتوم[10]:سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می ‌کند وجز شاخص های پیشروطبقه بندی میکنند.یعنی حرکت شاخص نسبت به حرکت قیمت مقدم می باشد.این شاخص پتانسیل موجود برای تغییر طریقه رامشخص می کند.

[1] .Support

[2] .Resistance

[3] .Low-bottom

[4] .High-peak-top

[5] .Divergence

[6] .Oscillator

[7] .Leading indicator

[8] .Lagging indicator

[9] .Bollinger bands

[10] .Momentum

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری