تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-6-2 تأثیر کامپیوتر در حسابدار ی

حسابداری نیز از دانشهای علمی بود ، که کامپیوتر را به خدمت گرفت.نیازدولتمردان ، اداره کنندگان واحدهای اقتصادی خصوصی و عمومی و سایر نهادها ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته صنعتی به اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات آکاهانه ایجاب می نمود که از دستگاهها و ابزارهایی بهره گیری گردد که بتواند حجم عظیم اطلاعات مالی موجودرا در اسرع وقت پردازش و اطلاعات مطلوب را فراهم آورد .

پیشرفت در ساخت کامپیوتر در طول دهه های بعدو ابداع نرم افزارهای علمی تر و ساده تر کامپیوتر را هرچه بیشتر و همه جانبه تر در خدمت پردازش اطلاعات مالی قرار داد و موارد بهره گیری از کامپیوتر را افزایش داد. بطوریکه تا اواخر دهه 1970 کلیه واحدهای بزرگ اقتصادی اغلب سازمانهای بزرگ اداری و بعضی از واحدهای متوسط ، تقریبا در سراسر جهان به نحوی از کامپیوتر در امور مالی و حسابداری بهره گرفتند و سیستمهای حسابداری و کامپیوتری در موسسات اوج پیدا نمود .

پیدایش کامپیوترهای کوچک موسوم به کامپیوترهای شخصی که نسبتاارزانتر،بسیار کم حجم تروکار با آن ساده تر بود و ابداع نرم افزارهای آماده حسابداری ، شتاب تازه ای در بهره گیری از کامپیوتر در حسابداری پدید آورد و بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک نیز به سیستمهای حسابداری کامپیوتر ی روی آوردند .

توسعه کاربرد کامپیوتر در حسابداری به تکامل سیستم اطلاعات حسابداری انجامید و موجب آن گردید که با تلفیق دانش حسابداری و علمی اطلاعات و کامپیوتر ، سیستمی برای طراحی و کاربرد اطلاعات مالی ، اطلاع رسانی و ارتباطات ، بهره گیری از اطلاعات مالی در تصمیم گیری و بالاخره روابط عمومی و صورتهای مالی حسابرسی شده پدید آید . تکامل سیستم اطلاعات حسابداری با پیدایش سیستم اطلاعاتی مدیریت قرین بود ،این سیستم نیز که به بهره گیری از کامپیوتر در مدیریت  متکی می باشد اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیریهای مختلف مدیران را در امور برنامه ریزی ، هدایت و کنترل  عملیات فراهم میآورد و آنها را قادر میسازد که با کار برد نرم افزارهای مناسب ، مدلهای مختلف تصمیم گیری مبتنی بر روشهای مقداری را به سهولت بکار گیرند و عملیات را براساس اطلاعات آگاهانه رهبری کنند .

در حال حاضر بهره گیری از کامپیوتر در سیستمهای حسابدار ی واحدهای اقتصادی بزرگ و متوسط اجتناب نا پذیر می باشد . سیستمهای حسابداری کامپیوتری عملیات ملال آور و تکراری دفتر داری را حد اقل کرده و محاسبات را ساده ، نتایج عملیات وضعیت مالی واحدهای اقتصادی را به سرعت پردازش می ‌کند و اطلاعاتی گسترده از جنبه های گوناگون فعالیتهای اقتصادی را فراهم می آورد(شماخی ،1379، ص32)1 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری