عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2نظریه ی شرکت

مباحث این بخش اکثرا مبتنی بر کار رانن و یاری[1] می باشد. پیش از این گفته گردید که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام می باشد. از منظر دیگر میتوان گفت زیرا شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی می باشد اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو گردد.

 

در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده می باشد که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم. زیرا نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از ایندرویکردها شده اند و به گونه مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.

سنگ بنای تمام این رویکردها این می باشد که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران هست، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر می باشد.

میدانیم که زیرا مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند پس تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند.  تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد.

این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این می باشد که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای “برون شرکتی”، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید می باشد سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن می باشد درست انتخاب نکنند زیرا قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن می باشد بی اهمیت باشند زیرا هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر 1 این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی می ‌کند: دانش و قدرت.

رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این می باشد که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را میپذیرند [2] (1993)که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان می باشد. دلیل ناقرینگی این می باشد که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند.

تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی-  سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران می باشد. اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش[3] مدیران می باشد، زیرا آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند.

در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود بحث میشود.

[1]– Ronen, Tavy & Varda Lewinstein Yaari

[2]– Healy, Paul M. & Krishna G. Palepu. (1993)

[3]– monitoring.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف  پژوهش

هدف نخست

هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف بعدی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- ارائه اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت های مالی وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد.

2- حل معضلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار

3- با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب می شوند.

4- همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی می باشد مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

5- رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد به گونه مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت مورد رسیدگی افزایش یابد.لذا مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

پایان نامه مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

پایان نامه مطالعه اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری