شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

                                                                                                                                                           

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- تبیین و اظهار مساله پژوهشی………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

1-3- چهار چوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………..4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………6

1-7- کلید واژه­ها……………………………………………………………………………………………………………………..6

اختصار…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- اطلاعات وگزارش­های مالی و تأثیر آنها در تصمیم­گیری………………………………………………………… 10

2-2- اهداف گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………. 10

2-3- تصمیم­گیری اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..12

2-4- بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………….. 13

2-5- تأثیر گزارشگری مالی در بازار سرمایه……………………………………………………………………………………15

2-6- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری……………………….16

2-7- صورت­های مالی اساسی……………………………………………………………………………………………………..15

2-8- نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..15

 

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………..19

                                             

2-8-2- نسبت‌های فعالیت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-3- نسبت‌های اهرمی ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-8-4- نسبت‌های سودآوری……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار…………………………………………………………………………………………………………20

2-9- تاریخچه بهره گیری از نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………….20

2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………21

2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………..22

2-12- پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری………………………………………………………….23

2-13- نظریه ارزشیابی و مدل­های ارزشیابی سهام عادی……………………………………………………………………… 25

2-13-1- مدل­های تنزیل جریانات نقدی…………………………………………………………………………………..26                                                                                              3-1-1- مدل والتر…………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-13-1-2- مدل گوردن…………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-1-5- مدل کرنل……………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-2- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)……………………………………………………………………………….27

2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………..28

2-13-2-2- نسبت  قیمت به ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………….30

2-13-2-3- نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………32

2-13-2-4- نسبت قیمت به فروش هر سهم………………………………………………………………………………………………………33

2-14- روش­های سرمایه­­گذاری در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………..34

2-14-1- روش نموداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-14-2- روش اصولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3- روش پورتفولیو……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-14-3-1- خرید انواع سهام و کاهش ریسک……………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3-2- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)…………………………………..37

2-15- نسبت­های بازار و سبد سهام………………………………………………………………………………………………………………………38

2-15- مروری بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………………………………38

2-15-1-پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..38

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

2-15-2-پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….45

اختصار فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-1- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1- فرضیه­ی اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2- فرضیه­ی اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1-3- فرضیه­ی اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-4- فرضیه­ی اصلی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1- 2- فرضیه­ی فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- همبستگی  و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-2- مفروضات رگرسیون خطی……………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-1- نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-2- عدم ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-3-2-3- عدم هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3- 3- افق زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5-1- نمونه­گیری هدفمند………………………………………………………………………………………………………………………………….60

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-8-آزمون­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

اختصار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1- تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

4-1-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

4-1-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………71

4-1-4-1- تجزیه نسبت قیمت به فروش……………………………………………………………………………………………………………..72

4-1-5- فرضیه­ی فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-1-6- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-7- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-8- فرضیه­ی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-1-9- فرضیه­ی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-1-10- فرضیه­ی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….82

اختصار و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

5-1- یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

5-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………87

5-1-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….88

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

5-1-3- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-1-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….89

5-1-4-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………90

5-1-4-2- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1-4-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-1- 5- فرضیه­ی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

5-1- 6- فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-1- 7- فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………94

5-2- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1- پیشنهادهای ناشی از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………95

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………………………………..95

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری