ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم ([1]P/CF)

یکی دیگر از نسبت­های بازار که در بازارهای سرمایه دنیا کاربرد دارد، نسبت قیمت به جریان نقدی هرسهم می­باشد که به صورت زیر محاسبه می­گردد:

=
نسبت قیمت به جریان نقدی

 

قیمت سهم در پایان سال مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جریان نقدی هر سهم (سود هر سهم + (استهلاک دارایی­های مشهود و نامشهود تقسیم بر تعداد سهام شرکت)

 

در پژوهش­هایی که در امریکا صورت گرفت، این نسبت  از توان قابل ملاحظه­ای برای پیش­بینی بازده سهام برخوردار بوده می باشد (باربی و همکاران، 2008). بایستی توجه داشت که متغیرهای موثر این نسبت مشابه نسبت P/E هستند. تغییر نرخ رشد مورد نظر جریان نقد و ریسک یا نوسان­های جریان نقد در یک دوره زمانی نیز از عوامل اساسی می باشد که بایستی مدنظر قرار گیرد (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 134). این نسبت بویژه توسط سرمایه­گذاران نهادی[2] مورد بهره گیری قرار می­گیرد. علت های بهره گیری از نسبت قیمت به جریان نقدی به تبیین زیر می باشد:

 1. امکان دستکاری جریان نقدی به­وسیله مدیریت شرکت، نسبت به سود کمتر می باشد.
 2. جریان نقدی معمولاً با ثبات تر از سود خالص می باشد. در نتیجه ضریب قیمت به جریان نقدی با ثبات تر از  ضریب P/E می باشد.
 3. ضریب قیمت به جریان نقدی می­تواند تفاوت در بازده بلند مدت سهام را تبیین دهد.

 

2-13-2-4- نسبت قیمت به فروش هر سهم ([3]P/S)

از نسبت­های بازار دیگری که در بازارهای سرمایه دنیا کاربرد دارد، نسبت قیمت هر سهم به فروش مربوط به آن می باشد که به صورت زیر محاسبه می­گردد(باربی و همکاران، 2008):

فیشر در پژوهشی که انجام داد نسبت P/S را معرفی نمود و گفت این نسبت برای پیش­بینی قدرت بازدهی سهام می باشد در پژوهش­هایی که در بازار سرمایه کشور آمریکا صورت گرفت قدرت پیش­بینی این نسبت در مقایسه با سایر نسبت­های بازار بیشتر بود. در گذشته ضریب P/S برای ارزشیابی شرکت­های غیر سهامی عام، مانند شرکت­های مدیریت سرمایه به­کار می­رفت. در دهه­های اخیر، از این ضریب برای ارزشیابی شرکت­های سهامی عام نیز به گونه گسترده­ای بهره گیری شده می باشد. این نسبت از دو جنبه معنی­دار و مفید می باشد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 135):

 1. رشد فروش ثابت و قوی وسیله­ای برای رشد شرکت می­باشد و مفهوم آن این می باشد که­ مرحله رشد بایستی از فروش شروع گردد ( به بیانی دیگر رشد شرکت با استمرار رشد اندازه فروش حاصل می­گردد، پس به­کار بردن عامل فروش در این نسبت و ارتباط آن با قیمت برای سرمایه­گذاران مفید می باشد).
 2. تمامی داده­های این نسبت (مخصوصاً فروش) در ترازنامه و صورت­حساب سود و زیان هست.

این نسبت به علت های زیر برای تحلیلگران جذاب می باشد(بخشایی و راعی، 1387، ص196):

 1. مدیریت شرکت قادر می باشد با انتخاب روش حسابداری و فرض­های به­کار رفته، تا اندازه زیادی بر سود خالص شرکت اثر بگذارد. اما امکان دستکاری فروش به­وسیله مدیریت شرکت، کمتر از سود خالص می باشد.
 2. حتی در مواردی که شرکت زیان ده می باشد، ضریب P/Sمثبت می باشد. پس می­توان از آن در مواردی که نسبت P/E منفی می باشد، بهره گیری نمود.

[1]– Price to Cash Flow

[2]– Institutional Investors

[3]– Price to Sale

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید