عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-14-3-2- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)

یک پورتفوی که متشکل از تعداد زیادی سهام می باشد فقط دارای ریسک سیستماتیک می باشد؛ زیرا همانطور که نمودار شماره 2 نیز نشان می­دهد، ریسک غیر سیستماتیک همدیگر را حذف و خنثی می­کنند. هنگامی که تعداد سهام یک پورتفوی به 40 می­رسد، افزایش سهام نمی­تواند انحراف معیار آن پورتفوی را کاهش دهد. پس نرخ بازده مورد توقع صاحبان پورتفوی (سهامی که دارای ریسک باشد) فقط به نرخ بازده مورد انتظار و ریسک پورتفوی سیستماتیک آن مجموعه بستگی دارد و به هیچ وجه به ریسک و بازده تک­تک آن سهام موجود در بازار بستگی نخواهد داشت(نوو، 1380).

گوردن (2004) معنقد می باشد که، مدیران سبد اوراق بهادار نباید بیش از حد حساس شوند و ثروت خود را بر دارایی­های بسیار متنوع توزیع کنند. اگر سبد شامل 10 تا 15 سهم متفاوت باشد احتمالا حداکثر منافع حاصل از تنوع بخشی ساده به­دست می­آید. تشکیل سبد با تعداد سهام بیشتر باعث تنوع بخشی بیهوده می­گردد و بایستی از آن اجتناب نمود. مطالعه وی نشان می­دهد که چنانچه 10 تا 15 سهم متفاوت برای سبد انتخاب گردد، بدون اینکه بازدهی کاهش یابد به ترتیب 93 و 95 درصد از ریسک غیر سیستماتیک از بین می­رود.

گاب[1] (1992) معتقد می باشد که برای تنوع بخشی مناسب و خوب لازم نیست در تعداد زیادی اوراق بهادار سرمایه­گذاری گردد، زیرا ریسک غیرسیستماتیک با افزایش تعداد سهام تا حدود 8 یا 9 سهم، کاهش پیدا می­کند. وقتی تعداد اوراق بهادار تا حدود 9 سهم افزایش می­یابد، تقریبا تمام ریسک تنوع پذیری (غیرسیستماتیک) از بین می­رود.

جعفری صمیمی و همکاران (1384) در پژوهشی با عنوان مطالعه ارتباط بین اندازه پورتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران به این نتیجه رسیدند که هر چه تنوع بخشی سبد افزایش یابد، اهمیت کاهش ریسک (غیر سیستماتیک) سبد در سطوح بالاتر تنوع بخشی کمتر می­گردد. یافته­های این پژوهش نشان داد که سبد سهامی که دارای 8 سهم متفاوت می باشد در حدود 81 درصد و سبد 16 سهمی در حدود  در صد93 از ریسک غیر سیستماتیک را از بین می­برد.

2-15- نسبت­های بازار و سبد سهام

نسبت­های بازار و معیارهای ارزشیابی مانند نسبت قیمت به سود، نسبت قسمت به فروش، نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری، به تحلیلگر در فرآیند انتخاب سهام کمک می­کنند. از آنجا که هر یک از نسبت­های قیمت و یا متغیرهای بنیادی، از دیدگاهی خاص به ارزشیابی و ارزش­گذاری سهام می­پردازند، تحلیلگران از چندین معیار ارزشیابی برای انتخاب سهام بهره گیری می­کنند. فرآیند انتخاب سهام معمولاً شامل بهره گیری از معیارهای ارزشیابی و نیز مطالعه متغیرهای بنیادی که تفاوت میان معیارهای ارزشیابی شرکت­های مختلف را تبیین می­دهند، می­باشد(بخشایی و راعی، 1387، ص 218). و به دلیل تفاوت­هایی که در هر یک از این نسبت­ها هست؛ برای تشکیل سبد سهام، مدیریت دارایی و انتخاب سهام معمولاً از چندین نسبت بازار یا شاخص­های ارزشیابی نسبی بهره گیری می­گردد.

[1]– Gub

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری