ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به تبیین ذیل می باشد:

1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می­باشند.

 

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش

از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می­گردد، به این شکل که داده­های ده ساله شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1380 تا 1387 جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده مطالعه ارتباط بین نسبت­ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E)  با بازدهی پورتفوی سهام می­باشد.

 

  • کلید واژه­ها

واژه های کلیدی پژوهش به تبیین زیر می باشد:

قیمت سهام[1]: عبارت می باشد از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می گردد. قیمت هر سهم که به گونه روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می گردد، قیمت آخرین معامله ای می باشد که بر روی سهم مذکور انجام شده می باشد(رعیتی شوازی،1385).

نسبت­های بازار[2]:  نسبت­هایی می باشد که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ­دست می­آید  (پنمن[3]، 2005)

بازدهی پورتفوی سهام[4]:  از میانگین موزون بازده تک تک دارایی­ها به ­دست می­آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه­گذاری انجام شده در دارایی مذکور می باشد ( التون و گروبر[5]، 1995 )

جریان نقدی هر سهم[6]:  از حاصل جمع سود هرسهم (EPS)[7] با اندازه استهلاک دارایی­های مشهود و کاهش ارزش دارایی­های نامشهود هر سهم به ­دست می‌آید ( باربی و همکاران[8]، 2008)

بازده سهام[9]: عبارت می باشد از جمع درآمدی که سرمایه­گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، 1379).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سود[10]: در این پژوهش سود عبارت می باشد از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می گردد(بهرام فر و مهرانی،1383).

[1]– Stock Price

[2]. Market Ratios

[3] .Penman

[4]. Portfolio Return

[5]. Elton & Gruber

[6]. Cash Flow Per Share

[7] .Earnings Per Share

[8] .Barbee et al

[9]. Stock Return

[10] -Earning

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری