تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود

گام نخست در ایجاد یک سیستم جدید معمولا توسط بهره گیری کنندگان از سیستم برداشته میشود و این در حالی می باشد که بهره گیری کنندگان از سیستم موجود ناراضی بوده و خواهان اعمال تجدید نظر در آن و یا جایگزینی آن با سیستم جدید می باشند . تشخیص به موقع و درست مسئله و تشریح آن به متخصص و طراحان سیستمها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

نیاز به اطلاعات به موقع و صحیح و مربوط جهت اعمال کنترل بعنوان ابزار تسهیل تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف مانند عواملی می باشد که ایجاد سیستم جدید تا تجدید نظر در سیستم موجود را ایجاب می ‌کند اما خصوصیات سیستمی سازمان و در نظر داشتن ارتباط متقابل از اجزا و عوامل تشکیل دهنده آن ، تشخیص صحیح عارضه در سیستم سازمانی را نیازمند نظری سیستماتیک به کلیه ابعاد می نماید(مکرمی ،1374،ص13-6)1.

در بسیاری  از موارد عوارض و مشکلاتی که نیاز به برداشتن سیستم جدیدی را برای بهره گیری کنندگان ایجاد می کند ناشی از نارسائیهای می باشد که در سیستم های مرتبط با سیستم مورد نظر به وجود آمده می باشد . به عنوان مثال علت اصلی نارسایی در سیستم حسابداری صنعتی یک موسسه احتمالا” در عدم کفایت سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید می باشد و در نتیجه عدم ارتباط واحد های تولیدی با امور مالی و عدم در اختیار گذاردن اطلاعات کمی و فنی تولید می باشد که بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد و یا به گونه کلی سیستم موجود درآن طراحی گردد .

با در نظر داشتن توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که گام اول و تشخیص مسئله را مدیریت و بهره گیری کنندگان از سیستم بر میدارند  اما تشخیص دقیق عارضه محتاج بررسیهای بیشتری بوده و شناخت سایر سیستمهای مرتبط را ایجاب می ‌کند که این عارضه توسط تحلیل گران سیستمها انجام می گیرد .

مرحله شناخت و مطالعه دقیق سیستم موجود ، شامل تهیه گزارش از اطلاعات کسب شده و ارائه آن به مدیریت جهت حصول اطمینان از شناخت نا رسایی موجود در سیستم فعلی می باشد .در این مرحله بایستی شناخت دقیقی از سازمان و سیستم مورد نظر به اقدام آید.این مرحله به دو بخش تقسیم می گردد:

1)اطلاعات عمومی راجع به سازمان          2 )اطلاعات مربوط به سیستم مورد نظر

 

1)اطلاعات عمو می راجع به سازمان : در این بخش تاریخچه ای از تشکیل  سازمان ،گذشته آن و اهداف و ماموریتهایش و مهم ترین مقررات و قوانین ناظر بر عملیات ، سازمان ، نحوه تامین منابع و

 

چگونگی عرضه دستاوردها و ضع سازمان از نظر مادی ، پرسنلی و تجهیزات تشریح گردیده و معرفی می گردد .

برای شناسایی سیستم و تشخیص معضلات و تقاضا قوت و ضعف سیستم معمولا” فرمهای مخصوصی هست که بایستی توسط بهره گیری کنندگان از سیستم تکمیل گردد تجزیه و تحلیل گر سیستم با دریافت فرم تکمیل شده مطالعه های خود را شروع می نماید و با روش های مختلف شامل مصاحبه ، نظاره اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی سیستم را جمع می نماید .

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4-1 اهداف پژوهش

هدف پژوهش را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از اندازه تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .

اطلاع از اندازه تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی  ما را درانتخاب  و بهره گیری بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف اندازه هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .

بدیهی می باشد ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد بهره گیری مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و  اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه تأثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری