عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت می باشد که اکثرا ناشی از دریافت خدمت، اقدام به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.

این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده می باشد. از بین حساب های ذکر گردیده، حساب ذخیره هزینه های معوق غیر از  بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.

 

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان

بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به تعبیری دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می گردد. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان می باشد وجزء حساب های بدهی تلقی می گردد (برزگر،1389، 181).

موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و اندازه برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر می باشد (باقری، 1388، 26).

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ذخیره نوعی بدهی می باشد که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص می باشد. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز نمود، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام هست. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای می باشد که صورتحساب آن دریافت و یا به گونه رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده می باشد. پس وجه فرق اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این می باشد که مبلغ آن با در نظر داشتن صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده می باشد. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای می باشد که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده می باشد. در بعضی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم می باشد، اما اندازه ابهام در ارتباط با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر می باشد. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده،   نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در اقدام اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز بهره گیری می گردد، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.

ذخیره بایستی در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی گردد:

  1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
  2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل می باشد.
  3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی گردد. مانند مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می گردد می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و …. تصریح نمود.

مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره بایستی بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم می باشد. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی می باشد که واحد تجاری منطقا لازم می باشد برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی می باشد.

با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم می باشد برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه می باشد ( نوروش،1387، 89-88 ).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری